Value Management Network

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

Jelen ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ (továbbiakban: Tájékoztató) rendelkezései közvetlenül kiterjednek a WakeUp Network Kft. (székhely: 1053 Budapest, Ferenciek tere 4., adószám: 32056237-1-41, cégjegyzékszám: 01 09 404693) és Marczinka Mátyás EV. (székhely: 1053 Budapest, Ferenciek tere 4., adószám: 69897674-1-41, nyilvántartási szám: 53843652), (továbbiakban: Adatkezelő) minden szerződött partnerére, közösségi csoport tagjaira, valamint az Adatkezelővel kapcsolatba lépő természetes és jogi személyekre, (továbbiakban: Ügyfél)  valamint a www.vmn.hu (továbbiakban: Weboldal), valamint a www.wakeupmagazin.com (továbbiakban: Magazin) látogatóira (továbbiakban: Felhasználó).

I. Általános rendelkezések

 1. Az Adatkezelő a tudomására jutó személyes adatokat mindenkor az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (Infotv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek (Ptk.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénynek, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvénynek  és a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően, kizárólag az adatkezeléssel elérendő célhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben kezeli.  
 2. Az adatkezelő szolgáltatásai között tartja nyilván a Weboldal valamint a Magazin oldalon nyújtott digitális élményt, továbbá a Weboldalon kínált szerződéses termékeinek értékesítését, mint például terembérlés, stratégiai partnerségi szerződés, közösségi üzleti csoportok, HR, PR, marketing és egyéb feltüntetett szolgáltatásokat (továbbiakban: Szolgáltatás), amelyeket az Adatkezelő maga végez.
 3. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megváltoztatására. A módosításokról az Adatkezelő a Weboldalán rövid felhívás útján vagy a jelentősebb változásokról e-mail-ben tájékoztatja szerződéses Ügyfeleit és / vagy Felhasználóit. Amennyiben az érintett Ügyfél és/vagy Felhasználó a tájékoztatást követően továbbra is igénybe veszi az Adatkezelő által nyújtott bármely Szolgáltatást, az a Tájékoztató módosított rendelkezései elfogadásának minősül.
 4. Jelen Tájékoztató nem terjed ki olyan honlapok adatkezelésére, melyekre a Weboldalon elhelyezett hivatkozás vezet, továbbá azon szolgáltatók adatkezelésére, amelyek anélkül, hogy az Adatkezelővel ilyen együttműködésük fennáll, a Weboldallal kapcsolatos felhasználói szokások, preferenciák vizsgálata céljából gyűjtenek adatokat a Felhasználók Weboldalon folytatott tevékenységéről.
 5. Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatónak megfelelően kezeli a közvetlenül az érintettektől Ügyfelektől és / vagy Felhasználóktól gyűjtött és a más adatkezelőktől kapott személyes adatokat is.
 6. A jelen Tájékoztató alkalmazása során a GDPR-ban foglaltaknak megfelelően a személyes adat fogalma alatt értendő az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg az adott információ alapján a természetes személy azonosítható.
 7. A jelen Tájékoztatóban használt további fogalmak jelentése is mindenkor megegyezik a kifejezésnek a GDPR-ban meghatározott fogalmával.
 8. Az Adatkezelő nem kínál szolgáltatásokat közvetlenül gyermekeknek, ennek ellenére elképzelhető, hogy a Weboldal gyermekek számára is hozzáférhető. A 16. életévét be nem töltött gyermekek adatkezelésre vonatkozó hozzájárulása csak akkor jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek felett szülői felügyeletet gyakorló adta meg vagy engedélyezte. A Felhasználó szavatolja, hogy a hozzájárulás a fenti jogszerűségi feltételnek megfelel.

II. Az adatkezelők elérhetőségi adatai

WakeUp Network Kft.
Székhely: 1053 Bp, Ferenciek tere 4.
Cégjegyzékszám: 01 09 404693
Adószám: 32056237-1-41
Email: info@vmn.hu
Internet: www.vmn.hu
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Marczinka Mátyás EV
Székhely: 1053 Bp, Ferenciek tere 4.
Nyilvántartási szám: 53843652
Adószám: 69897674-1-41
Email: marczinka.matyas@vmn.hu
Internet: www.marczinkamatyas.hu
Nyilvántartó hatóság: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

 

III. Az adatok tárolásának és felhasználásának módja
III.1. Kapcsolattartás és levelezés

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat közvetlen kapcsolattartás – beleértve az email levelezéseket – céljából az alábbi szolgáltató szerverein tárolja és kezeli: Tárhely.eu Szolgáltató Kft. (címe: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., cégjegyzékszáma: 01-09-909968, adószáma: 14571332-2-42, e-mail címe: support@tarhely.eu, weboldala: www.tarhely.eu).

III.2. Hírlevél, direkt marketing megkeresések

Az Adatkezelő hírlevelekre feliratkozott Ügyfelek és / vagy Felhasználók kapcsolattartási email címét és nevét az alábbi szolgáltató szervein kezeli: MailerLite Inc. (címe: 548 Market St, PMB 98174, San Francisco, United States, e-mail címe: info@mailerlite.com , weboldala: www.mailerlite.com).

III.3. Számlázás

Az Adatkezelő Ügyfelei részére történő számláinak kiállítására és az ezzel kapcsolatos adatok tárolására, kezelésére az alábbi rendszert használja: KBOSS Kft., címe: 1031 Budapest, Záhony utca 7., cégjegyzékszáma: 01-09-303201, adószáma: 13421739-2-42, e-mail címe: info@szamlazz.hu, weboldala: www.szamlazz.hu).

III.4. Ügyintézés, biztonsági mentés, online időpontfoglalás

Az Adatkezelő Ügyfeleivel kötött szerződéseket és kiküldött ajánlatokat az alábbi szolgáltató rendszereiben kezeli és tárolja:: Google LLC. – Google Ireland Limited, címe: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4., Nyilvántartási szám: 368047, Adószám: IE6388047V, weboldala: www.google.com). 

IV. Az adatkezelés jogalapja
 1. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont), 
 2. vagy a szerződés teljesítése vagy az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése (GDPR 6. cikk (1) b) és f) pont),
 3. vagy az Adatkezelőnek a Weboldal üzemeltetéséhez és a jogellenes felhasználás megakadályozásához fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont).
V. Az adatok felhasználásának módja
 1. Az Adatkezelő abban az esetben befejezi az adott Felhasználóra vonatkozó valamennyi vagy egyes személyes adatok kezelését, ha a jelen Tájékoztatóban feltüntetett adatkezelési cél megszűnt vagy a Felhasználó a hozzájárulását visszavonta. Utóbbi esetben a személyes adatok törlésére a hozzájárulás visszavonásának Adatkezelő általi átvételét követő 30 napon belül kerül sor. A hozzájárulás visszavonása esetén is jogosult az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatának kezelésére, ha az adatkezelésre vonatkozóan más jogalappal rendelkezik (pl. az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges).
 2. A Felhasználó által megadott adatait a valóságnak megfelelően köteles megadni, az Adatkezelőt az adatok valótlanságával, téves megadásával, elírásával összefüggésben semmilyen felelősség nem terheli sem az érintett Felhasználóval, sem más, harmadik személlyel szemben. Amennyiben a megadott személyes adatok valótlanságával kapcsolatban bármely harmadik személy igényt támaszt az Adatkezelővel szemben, az igény kielégítéséért a Felhasználó köteles az Adatkezelő helyett helytállni.
 3. Amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, az érintett tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival, szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények.
V.1. Hírlevél feliratkozás

A kezelt adatok köre lehet: név, email cím, mint kötelező elemek, emellett megadható adat a telefonszám, lakcím, születési hely és idő, valamint technikai információként a látogatás ideje, adatok megadásának ideje, IP cím, látogatott URL, valamint a látogatás során használt eszköz típusa és operációs rendszere.

Az adatkezelés célja: tájékoztató, szórakoztató, valamint marketing célú és egyéb emailek továbbítása közvetlen üzletszerzés céljából. 

Az adatok tárolásának időtartama: az Adatkezelő az adatokat határozatlan ideig vagy az Ügyfél és/vagy Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követő maximum 30. napig tárolja.

Az adatok megadásának módja: A hírlevélre történő feliratkozás kizárólag a külön erre a célra kialakított és a Weboldalon elhelyezett szövegdobozon keresztül automatikus -emberi beavatkozás nélküli- folyamatként történik. A feliratkozott Felhasználó bármikor, indokolás és jogkövetkezmények nélkül jogosult a hírlevélről leiratkozni az info@vmn.hu vagy hello@wakeupmagazin.com e-mail címre küldött levélben, valamint az Adatkezelőtől kapott hírlevélben található “Leiratkozás” gombra kattintva.

V.2. Kapcsolattartás és ajánlatkérés

Kezelt adatok köre lehet: cégnév, ügyintéző neve, kapcsolattartási telefonszám, kapcsolattartási email cím, megrendelni kívánt szolgáltatások és ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, valamint technikai információként a látogatás ideje, adatok megadásának ideje, IP cím, látogatott URL, valamint a látogatás során használt eszköz típusa és operációs rendszere. 

Az adatkezelés célja: közvetlen üzletszerzés céljából történő tájékoztatás és kapcsolatfelvétel.

Az adatok tárolásának időtartama: az Adatkezelő az adatokat határozatlan ideig vagy az Ügyfél és/vagy Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követő maximum 30. napig tárolja.

Az adatok megadásának módja: árajánlat kérhető telefonon keresztül, email útján vagy a weboldalon elhelyezett árajánlatkérést szolgáló űrlapok segítségével egyaránt. 

V.3. Panaszkezelés

Kezelt adatok köre lehet: név, email cím, a panasz során a Felhasználó és / vagy Ügyfél által megosztott előre nem meghatározható egyéb adat, valamint technikai információként a látogatás ideje, adatok megadásának ideje, IP cím, látogatott URL, valamint a látogatás során használt eszköz típusa és operációs rendszere.

Az adatkezelés célja: a Felhasználó és/vagy Ügyfél általi megkeresés feldolgozása és/vagy panasz kivizsgálása, az általa felvázolt probléma feltárása és megszüntetése, – akár profilalkotás alapján történő – jogérvényesítés.

Az adatok tárolásának időtartama: az Adatkezelő a panasztétel során gyűjtött adatokat határozatlan ideig,  de minimum a panasz lezárását követő két évig statisztikai, valamint egyéb céllal tárolja és használja fel rendszereiben.

Az adatok megadásának módja: a panasztétel kizárólag írásban történhet a Weboldalon ezzel a célzattal létrehozott felületén (www.vmn.hu/panaszkezeles) vagy az info@vmn.hu címre küldött emailben. 

V.4. Humán erőforrás és/vagy affiliate toborzás

Kezelt adatok köre lehet: név, email cím, telefonszám, iskolai végzettségek, fénykép, korábbi munkahelyek, referenciák, egyéb készségek és kompetenciák, esetlegesen az Ügyfél és/vagy Felhasználó által mellékelt önéletrajz, valamint technikai információként a látogatás ideje, adatok megadásának ideje, IP cím, látogatott URL, valamint a látogatás során használt eszköz típusa és operációs rendszere.

Az adatkezelés célja: saját, illetve stratégiai partner, alvállalkozó, belső vagy külső üzleti partner számára történő munkaerő, vagy stratégiai vagy együttműködő partner toborzás. Az adatkezelés célja továbbá, hogy jövőbeni ajánlatokkal a későbbiekben felkeressük toborzott jelentkezőket – akár profilalkotás alapján történő – személyre szabása.

Az adatok tárolásának időtartama: az Adatkezelő az Ügyfél és/vagy Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat határozatlan ideig tárolja és statisztikai, valamint egyéb  céllal használja fel rendszereiben vagy az Ügyfél és/vagy Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követő maximum 30. napig tárolja.

Az adatok megadásának módja: a Weboldalon létrehozott űrlapok segítségével történik, amelyek külön hozzájárulási nyilatkozattal vannak ellátva az adattovábbítás érdekében. Az emailben vagy egyéb módon küldött önéletrajzokat kollégáink a feldolgozást követő 30 napon belül automatikusan törlik. 
Hozzájárulás: a Felhasználó és/vagy Ügyfél kifejezett hozzájárulását adja, hogy külső cégnek történő toborzás esetében az Ügyfél és / vagy Felhasználó kifejezetten hozzájárul adatai továbbításához harmadik fél számára. 

V.5. My VMN fiók és a Weboldal használata

Kezelt adatok köre lehet: név, felhasználónév, cím, születési hely és idő, szállítási és számlázási cím, email cím, valamint technikai információként IP cím, látogatások időpontja és időtartama, böngészési előzmények, az internetezésre használt eszköz műszaki adatai, operációs rendszere, a fiókhoz tartozó jelszó. A felhasználó önkéntesen létrehozhatja vagy összekötheti My VMN fiókját LinkedIn, Facebook és Google fiókjával, így az azokhoz használt profilfotó, valamint technikai információként az összekötés ideje. A My VMN fiókok továbbá tárolják a Felhasználó által kosárba helyezett termékeket és a fiókkal leadott megrendelések, előfizetések, tagságok teljes, tételes listáját.

Az adatkezelés célja: a Felhasználók azonosítása, aktuális munkamenetük azonosítása, web-analitikai mérések, a felhasználói élmények növelése, a Szolgáltatás és esetlegesen a hirdetések személyre szabása. A cookie-k alkalmazásához a Felhasználó a Weboldal megnyitásakor felugró ablakon megjelenő „Beleegyezés” gombjára való kattintással járulhat hozzá. Az Adatkezelő a testre szabott Szolgáltatás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el, amelyeket a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookie-t, akkor az Adatkezelő összekapcsolhatja a Felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A Weboldalon közzétett hirdetések személyre szabása rendszerint automatikus, emberi beavatkozás nélküli, számítástechnikai programok által elvégzett műveletekkel történik. A My VMN fiókok célja továbbá, hogy megkönnyítse a Felhasználókkal történő közös munkát, átlátható rendszerben nyilvántartsák a rendeléseket, előfizetéseket. A Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást és a Weboldal használatát. Ennek megfelelően a megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Ügyfelet és / vagy Felhasználót terheli, aki az e-mail címet megadta.

Az adatok tárolásának időtartama: az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat határozatlan ideig tárolja és statisztikai, valamint egyéb  céllal használja fel rendszereiben. A megrendelésekhez tartozó adatokat, beleértve a számlázási adatokat, termékeke, előfizetések vagy tagságok adatait az Adatkezelő a mindenkori törvényeknek megfelelő ideig köteles tárolni. A Felhasználó az azokon megadott adatainak, valamint My VMN fiókjának törlését bármikor kérheti, a törlési kérés feldolgozása után az Adatkezelő maximum 30. nap múlva törli.

Az adatok megadásának módja: a Weboldalon létrehozott űrlapok segítségével történik, amelyek során a Felhasználó elfogadja jelen Tájékozató rendelkezéseit.

V.6. Nyilvános megjelenés és publikálás a Weboldalon

Kezelt adatok köre lehet: név, elérhetőségi adatok (email cím, telefonszám, lakcím, munkahely, foglalkozás, személyes vagy üzleti élettörténet, blogbejegyzés, bemutatkozás, stb). 

Az adatkezelés célja: a korábban egyeztetettek alapján adatok nyilvánosságra hozatala továbbajánlás vagy közvetlen üzletszerzés, hírnév vagy más közös, a munkát elősegítő cél.

Az adatok tárolásának időtartama: határozatlan. A közzétett személyes vagy elérhetőségi adatok visszavonását a Felhasználó bármikor kérvényezheti írásban az info@vmn.hu címre küldött levelében. Az adatokat az Adatkezelő a kérvény kézhezvételétől számított 30 napon belül eltávolítja

Az adatok megadásának módja: online közzététel.

VI. Az érintettek jogai

Tájékoztatáshoz való jog: Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14 cikke szerinti információkat az érintettek rendelkezésére bocsássa, valamint a GDPR 15-22. és 34. cikke szerinti tájékoztatást az érintettek részére megadja. Az érintettek az Adatkezelő jelen Tájékoztatóban rögzített megjelölt elérhetőségére küldött levélben kérhetnek tájékoztatást a személyes adataik Adatkezelő általi kezelésével kapcsolatban.

Hozzáféréshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják; a személyes adatok tárolásának időtartama; az érintett által gyakorolható jogok (helyesbítés, törlés, tiltakozás, adatkezelés korlátozása); a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ és az automatizált döntéshozatal ténye. Az érintett kérésére az Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a rá vonatkozóan kezelt személyes adatok másolatát; első alkalommal díjmentesen, majd ésszerű mértékű díj ellenében. 

Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítse vagy, hogy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje. Amennyiben e műveleteket az érintett nem tudja önállóan, a Weboldal felületén elvégezni, akkor kérését az Adatkezelő 1. pont szerinti elérhetőségeire küldheti el.

Törléshez való jog: Az Adatkezelő a kérelem átvételétől számított 30 napon belül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben azt az érintett a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében megjelölt indokok (pl. az adatkezelési cél megszűnt; az érintett a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek más jogalapja nincs; az adatkezelés jogellenes; az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogi kötelezettség alapján törölni kell) alapján kéri. Az Adatkezelő a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében foglalt okok (pl. az adatkezelés a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása vagy jogi kötelezettség teljesítése céljából vagy jogi igények érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges) alapján jogosult a törlést megtagadni.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben az érintett vitatja a rá vonatkozó személyes adatok pontosságát, kérheti, hogy az Adatkezelő a pontosságuk ellenőrzésének idejére korlátozza az érintett személyes adatok kezelését. Az érintett akkor is kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, vagy ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igénye érvényesítéséhez. Abban az esetben is jogosult az érintett az adatkezelés korlátozását kérni, ha tiltakozott az adatkezelés ellen; ilyenkor a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. A korlátozás időtartama alatt a személyes adatokat a tárolás kivételével csak kivételes esetben lehet kezelni.

Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban az Adatkezelőtől megkapja, illetve hogy ezeket az adatokat ő vagy – ha ez technikailag megvalósítható – az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Tiltakozáshoz való jog: Amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, az érintett tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen (a profilalkotást is ideértve). Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha az adatkezelés közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

Jogérvényesítés: Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhatnak a jelen Tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeire küldött levéllel, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Az érintett a jogainak megsértése esetén az illetékes bírósághoz fordulhat vagy panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c).

VII. Záró rendelkezések

Az érintett Felhasználók adatait az Adatkezelő – az érintett Felhasználó előzetes, írásbeli vagy online megadott úgynevezett „checkbox” megerősítő nyilatkozattal történő hozzájárulása nélkül – nem hozza nyilvánosságra és harmadik fél részére nem adja át, kivéve, ha arra bírósági vagy hatósági határozat, illetve jogszabályi rendelkezés alapján köteles, vagy ha az Adatkezelő a Szolgáltatás nyújtását harmadik személynek részben vagy egészben átadja.
Az Adatkezelő a hírlevelek és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló reklámok kiküldéséhez harmadik személy közreműködőt vesz igénybe, amely így adatfeldolgozóként az Adatkezelő nevében kezeli az adatokat kizárólag a hírlevelek és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló reklámok kiküldése céljából. Az adatfeldolgozók a személyes adatokat önállóan nem, kizárólag az Adatkezelő utasításai szerint kezelhetik.
Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozót vesz igénybe, amely vállalja, hogy az Adatkezelőtől kapott személyes adatokat a GDPR-nak, a fenti magyar jogszabályoknak és az Adatkezelő utasításainak megfelelően kezeli, továbbá az adatkezelése során a személyes adatok védelme és az érintettek jogainak érvényesülése érdekében legalább a jelen Tájékoztató szerinti garanciákat nyújtja.
Az Adatkezelő együttműködik olyan médiaügynökségekkel, amelyek az Adatkezelőtől függetlenül, cookie-k elhelyezésével vagy kattintás mérők alkalmazásával gyűjtenek személyes adatokat a Weboldal Felhasználóitól, a felhasználói szokások, preferenciák felmérése, elemzése, statisztikák készítése céljából. Ebből a célból rögzíthetik a Felhasználók IP címét, látogatási adatait és keresési előzményeit. Ezen szolgáltatók adatkezelésére a jelen Tájékoztató nem terjed ki, a szolgáltatók a személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóiknak megfelelően kezelik.
Az Adatkezelő megtesz minden olyan – a tudomány és technológia állására és a megvalósítás költségeire, továbbá az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményeire és céljaira, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira vonatkozó kockázatra tekintettel megfelelő – biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az esetleges hozzáférhetetlenné válás ellen.
A honlap böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat az üzemeltető kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné, engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a Felhasználó böngészőjének, és amelyet a Felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat az üzemeltető a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. A honlap böngészése illetve a regisztráció folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat az üzemeltető bizalmasan kezeli, leiratkozás kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban.

A WakeUp Network Kft. fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseinek egyoldalú megváltoztatására. A módosításokról a www.vmn.hu honlapon rövid felhívás útján vagy a jelentősebb változásokról jelen szerződésben rögzített e-mail címen tájékoztatja a partnereit. Amennyiben az érintett Felhasználó a tájékoztatást követően továbbra is igénybe veszi a VMN szolgáltatásait az az Adatkezelési tájékoztató módosított rendelkezései elfogadásának minősül.   

Budapest, 2023. augusztus 01.

Tartalomjegyzék