Value Management Network

Általános Szerződési Feltételek

Jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban: ÁSZF) rendelkezései közvetlenül kiterjednek a WakeUp Network Kft. (székhely: 1053 Budapest, Ferenciek tere 4., adószám: 32056237-1-41, cégjegyzékszám: 01 09 404693) és Marczinka Mátyás EV. (székhely: 1053 Budapest, Ferenciek tere 4., adószám: 69897674-1-41, nyilvántartási szám: 53843652), (továbbiakban együttesen: Szolgáltató) minden partnerére, valamint a Szolgáltatásokat igénybevevő természetes és jogi személyiséggel rendelkező vagy nem rendelkező ügyfelekre (továbbiakban: Ügyfél), www.vmn.hu honlap (továbbiakban: Weboldal), látogatóira (továbbiakban: Felhasználó).

I. Szolgáltatók adatai és elérhetősége

WakeUp Network Kft.
Székhely: 1053 Bp, Ferenciek tere 4.
Cégjegyzékszám: 01 09 404693
Adószám: 32056237-1-41
Email: info@vmn.hu
Internet: www.vmn.hu
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Marczinka Mátyás EV
Székhely: 1053 Bp, Ferenciek tere 4.
Nyilvántartási szám: 53843652
Adószám: 69897674-1-41
Email: marczinka.matyas@vmn.hu
Internet: www.marczinkamatyas.hu
Nyilvántartó hatóság: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

 

I.1. Ügyfélszolgálat elérhetősége és nyitva tartása

A Szolgáltató az ügyfélforgalom számára látogatható helyiséget, ezáltal személyes ügyintézésre nem biztosít lehetőséget. Ügyintézésre nem szolgáló, általános kapcsolattartási és információkérési telefonos elérhetőség: +36 30 464 8193-as telefonszám, email elérhetősége pedig az info@vmn.hu email cím. Megrendelésre kizárólag a My VMN ügyfélportál használatával, megrendelés módosítására pedig a My VMN fiók használatával vagy elektronikusan a My VMN fiókhoz tartozó email címről küldött levélben van lehetőség. A Szolgáltató a beérkező megkereséseket és rendeléseket hétfőtől-csütörtökig 10:00 és 16:00 óra között érkezési sorrendben dolgozza fel.

I.2. Digitális felületen elérhető online ügyfélszolgálat

A Szolgáltató digitális ügyintézés mivoltára való tekintettel digitális felületén online ügyfélszolgálatot biztosít előre elkészített rendszerhasználati felhasználói segédletek formájában. Az Ügyfelek a kérdéseikre külön kategóriákban, valamint intelligens keresőben találhatnak válaszokat a support.vmn.hu oldalon.

I.3. Hibabejelentés és reklamáció

Hibabejelentésre, reklamáció tételre kizárólag online felületeinken keresztül van lehetőség a www.vmn.hu/panaszkezeles oldalon vagy az info@vmn.hu címre küldött levélben. A Szolgáltató a beérkező megkereséseket a jelen ÁSZF XI. pontja alapján alapján kezeli és dolgozza fel hétfőtől-csütörtökig 10:00 és 16:00 óra között.

II. A szolgáltató által nyújtott szolgáltatások leírása

Jelen ÁSZF egységes megfogalmazással mutatja be a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások körét  a Magyarországon hatályos jogszabályok figyelembevételével. A Szolgáltató számos szolgáltatását digitális formában nyújtja az azt igénybevevő, megrendelők (továbbiakban: Ügyfél) számára.

II.1. Egyszeri díjas szolgáltatások

A Szolgáltató Weboldalán feltüntetett szolgáltatások között megtalálhatóak olyan Szolgáltatások, amelyek egyszer fizetendőek, ilyen például a webshop- és honlapkészítés vagy azokhoz tartozó integrációk, mint például email fiókok beállítása, fizetési módok és bankkártyás fizetés beállítása, hírlevél összekötés és más egyéb beállítások. Az egyszeri díjas szolgáltatások után az Ügyfélnek csak egy előre meghatározott összeget kell kifizetni, amelyek esetében a Szolgáltató lehetőséget biztosít havi kamatmentes részletfizetésre is.

II.2. Megújuló Előfizetéses szolgáltatások

A Szolgáltató bizonyos szolgáltatásait előfizetéses szolgáltatásként nyújtja Ügyfelei számára. Ilyen szolgáltatások közé tartozik számos ügynökségi szolgáltatás, mint például tartalommarketing, hirdetéskezelés, üzleti közösségi tagság, egyéb digitális felületeinken közzétett tartalmak díjazáshoz kötött hozzáférése, stb.. Havonta megújuló előfizetés esetében a Weboldalon történt ügyintézés során jól látható módon megkülönbözettük azoktól a szolgáltatásoktól, amelyek csak egy alkalommal a rendelés pillanatában kerülnek felszámításra.

II.3. Digitálisan elérhető és/vagy letölthető termékek

Szolgáltató Weboldalán keresztül az Ügyfelek számára Megrendelés és/vagy Szerződéskötés után My VMN ügyfélfiókba történő belépés után digitálisan elérhető vagy letölthető termékeket kínál. Digitálisan elérhető és/vagy letölthető terméknek minősül az eseményekre történő jegyvásárlás, ebook vagy más munkafüzetek, kiadványok, online videós anyagok, workshopok stb..

II.4. Fizikai termékek

A Szolgáltató kínálatában esetenként megtalálhatóak olyan Termékek, amelyek fizikai módon testesülnek meg, mint például ruhaneműk, irodai kiegészítők, ajándéktárgyak vagy egyéb lakberendezési kiegészítők.

III. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
III.1. Együttműködési és tájékoztatási kötelezettség

Az Ügyfél és a Szolgáltató a szolgáltatási jogviszonyból és a Megrendelés teljesítéséből eredő szerződéses kapcsolatuk során kötelesek egymással együttműködni. Ennek érdekében a Szolgáltatás szempontjából jelentős tényekről, körülményekről, változásokról egymást kötelesek késedelem nélkül tájékoztatni. A Felek kötelesek egymásnak megadni minden olyan adatot és információt, amelynek közlése a Szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséhez szükséges.

Az Ügyfél és/vagy annak jogutódja haladéktalanul köteles értesíteni a Szolgáltatót, ha adatait (ideértve különösen a kapcsolattartásra megadott elérhetőségeket) személyét vagy jogállását, gazdálkodását érintő bármilyen jellegű változás következik be. E kötelezettség elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli. Az Ügyfél – a kármegelőzési, illetve kárenyhítési kötelezettsége teljesítéseként – vállalja, hogy a Szolgáltatót haladéktalanul értesíti, ha észleli, hogy a Szolgáltató Szolgáltatása nem vagy nem kielégítően került teljesítésre. Az értesítés elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén a Szolgáltató nem felel az esetlegesen ebből eredő károkért és/vagy Ügyfelet érintő költségekért.

III.2. A szolgáltatások rendeltetésszerű igénybevétele

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás minőségéért, ha az Ügyfél a Szolgáltatást nem rendeltetésszerűen használja.

Az Ügyfél nem jogosult a Szolgáltatást továbbértékesíteni. A Szolgáltatás továbbértékesítése nem felel meg a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének, mert a Szolgáltatást a Szolgáltató annak az Ügyfél általi igénybevétele céljából nyújtja, a Szolgáltatás rendeltetése annak az Ügyfél általi igénybevehetősége.

Az Ügyfél tudomásul veszi, és kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a Megrendelés keretében létrejött megállapodás alapján igénybe vett Szolgáltatás használata során, különösen pedig az Ügyfélszolgálat igénybevételekor, továbbá az bejelentések és panaszok megtétele során tartózkodik a zaklató, a közízlést és az emberi méltóságot sértő magatartástól. Amennyiben az Ügyfél ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult az Ügyfelet felszólítani a rendeltetésellenes magatartás azonnali megszüntetésére. Amennyiben az Ügyfél a kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult az Ügyféllel kötött valamennyi Megrendelés által létrejött megállapodást és szerződést 60 napos felmondással felmondani.

IV. A megrendelés leadása, a szerződés létrejötte

A Szolgáltató a Szolgáltatást az Ügyfél részére a Megrendelés és/vagy Szerződés alapján nyújtja. Az Ügyfél általi megrendelés által létrejött Szerződés a Szolgáltatás nyújtása tárgyában a Szolgáltató és az Ügyfél között létrejött szerződés, amely a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiből, az Ügyfél általi Megrendelés leadását megelőzően a Szolgáltató által az Ügyfél rendelkezésére bocsátott és a Weboldalon a kosárba helyezés előtti termékoldali a tájékoztatásból, a megrendelés összeállításának rendszer általi rögzítéséből és visszaigazolásából áll. A Megrendelés általi Szerződés részét képezik továbbá a szerződéskötéskor ilyenként meghatározott egyéb online felületeken, űrlapok által megtett, nyilatkozatok is.

IV.1. A szerződéses jogviszony létrejötte

A szerződéses jogviszony úgy jön létre, hogy az Ügyfél a Szolgáltató Weboldalán feltüntetett szolgáltatásokat és termékeket az azokhoz használt variációkkal összeállítja, kosárba helyezi, majd a pénztár oldalán adatai megadásával létrehozza vagy meglévő My VMN ügyfélfiókjába bejelentkezik, az arra megfelelő módon elfogadja a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit és a „Megrendelés leadása” gombra kattintva leadja rendelését, amelynek feldolgozását és teljesítés a Szolgáltató rendszere (továbbiakban: VMN Rendszer) azonnal megkezd.

IV.2. Ráutaló magatartás

Szolgáltató ajánlatát elfogadó és megrendelő, a Szerződés megkötését, és az előfizetői jogviszony létrejöttét eredményező Ráutaló magatartásnak minősül az Ügyfél részéről a Szerződés lényeges tartalmának ismeretében tanúsított, egyetértést kifejező tevőleges magatartás, amely kifejezi a Szerződés megkötésére irányuló akaratát, így különösen:

 • elektronikus felületen elektronikus eszközzel történő aláírás;
 • az Ügyfél Megrendelés és/vagy Szerződéskötés során a szolgáltatási díjának megfizetése;
 • online csatornán keresztül történő szolgáltatás személyre szabása és/vagy Megrendelés leadása;
 • a Szolgáltatás igénybevétele;
 • My VMN ügyfélfiók létrehozása;
 • Papír alapú munkalap vagy Szerződés aláírással vagy elektronikus felületen elektronikus
  eszközzel történő aláírással igazolja.

Felek megállapodnak, hogy üzleti előfizető esetében, amennyiben a Szerződés létrejöttét megelőzően aláírási címpéldány bemutatására nem került sor, az Ügyfél a Megrendelés leadását és/vagy a Szerződés megkötését követően elektronikus úton a My VMN ügyfélfiók használatával 8 napon belül megküldi a Szolgáltató részére.

IV.3. Üzleti ügyfelek esetében a megrendelő jogosultságának igazolása
 1. Az Üzleti Ügyfél a Megrendelés leadását és/vagy a Szerződése megkötésére a képviseleti jogosultsággal rendelkező vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult, a jogosultság megfelelő igazolásával. Az igazolás abban az esetben tekintendő megfelelőnek, ha a képviselője bemutatja az Üzleti Ügyfél nyilvántartásba vételéről szóló cégkivonatot vagy egyéb dokumentumot, és a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát.
 2. Felek megállapodnak, hogy üzleti előfizető esetében, amennyiben a Szerződés létrejöttét megelőzően aláírási címpéldány bemutatására nem került sor, az Ügyfél a Megrendelés leadását és/vagy a Szerződés megkötését követően elektronikus úton a My VMN ügyfélfiók használatával 8 napon belül megküldi a Szolgáltató részére.
 3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az Ügyfél által megadott adatok valódiságát ellenőrizze. Amennyiben az Megrendelés során és/vagy a Szerződés megkötéséhez szükséges adatokat az Ügyfél nem, vagy hamisan adja meg, úgy a Szolgáltató a szerződéskötést, valamint annak teljesítését megtagadhatja.
 4. Magánszemélyek esetében a nem szükséges a megrendelést és/vagy szerződéskötést dokumentumokkal igazolni. Az Ügyfél az általa összekészített kosár után a pénztár oldalon adatai megadásával valamint jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával  kijelenti, hogy a Megrendelés leadására és/vagy Szerződés saját nevében való megkötésére jogosult, a cselekvőképessége korlátozva nincs. Amennyiben az Előfizető korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképességében részlegesen korlátozott természetes személy, úgy a Szolgáltató vele csak a Szerződés megkötéséhez a törvényes képviselőjének vagy gondnokának előzetes írásbeli hozzájárulása (a gondnokság alá helyezésről szóló dokumentum bemutatása/átadása mellett) lehetséges. 
IV.4. A Megrendelés leadásának és a Szerződés létrejöttéhez szükséges adatok listája

Az adatokat az Ügyfél a megrendelés során vagy a My VMN ügyfélfiók használatával bármikor megadhatja vagy módosíthatja. 

 • az Ügyfél neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye;
 • az Ügyfél számlázási címe, pénzforgalmi számlaszáma;
 • magán Ügyfél esetén az Ügyfél születési neve, anyja születési neve, születési helye és ideje;
 • képviselet esetében az Ügyfél képviselőjének a)-c) pont szerinti adatai;
 • domainhez vagy felhasználói fiókhoz kötött szolgáltatás megrendelés esetében az azokhoz tartozó hitelesítési és bejelentkezési adatok;
 • kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek (e-mail cím, munkaidőben elérhető, kapcsolattartásra alkalmas
  telefonszám); 
 • az Ügyfél személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának típusa és száma
  fényképes személyazonosító okmány száma; 
 • az Ügyfél lakcímet igazoló hatósági igazolványának száma.

Üzleti Ügyfél esetében a Szerződés megkötéséhez a fentieken túl cégbejegyző végzés vagy cégkivonat, továbbá eredeti aláírási címpéldány, társasági szerződés vagy alapító okirat egyidejű bemutatása szükséges.

IV.5. Adatváltozás bejelentése

Ügyfél a Szerződésben szereplő adataiban bekövetkezett változást – ideértve a számlázási cím változását is – köteles haladéktalanul, de legkésőbb az adatváltozást követő 15 (tizenöt) napon belül bejelenteni a Szolgáltatónak. A Szolgáltató a rendelkezésére bocsátott előfizetői adatokban bekövetkezett változások haladéktalan bejelentésének elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget, azonban az Ügyfél szerződésszegésére tekintettel, az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti az Ügyféltől.

IV.6. Hitel és fizetőképesség vizsgálata

Az adatvédelemre és adatkezelésre vonatkozó szabályozással összhangban a Szolgáltató jogosult az Ügyfél hitelképességének vizsgálatára, annak érdekében, hogy képet kapjon az Ügyfél fizetési készségéről és képességéről a szerződéses fizetési kötelezettségek teljesítése érdekében, különös figyelemmel a Szolgáltató által Ügyfélnek nyújtott ajánlatokra és kedvezményekre. A Szolgáltató a hitelképesség vizsgálata során jogosult az Ügyféltől az ehhez szükséges információkat, illetőleg ezt igazoló okmányokat kérni, és jogosult a fenti dokumentumok hitelességének ellenőrzésére és felszólíthatja az Ügyfelet azok érvényességének igazolására.

Amennyiben az Ügyfél hitelképességének vizsgálata nem lehetséges, úgy a szolgáltatások kizárólag teljesítést megelőzően előre fizetetten vehetőek igénybe. Lejárt tartozás esetén vagy fizetésképtelenségi gyanú felmerülése esetében a Szolgáltató az Ügyféllel a megrendelés teljesítést követően történő fizetést nem tesz lehetővé.

A vizsgálat eredményétől és a Szolgáltató mérlegelésétől függően a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás igénybevételét, vagy az azok részletfizetés keretében történő fizetését előleg vagy egyéb más biztosíték (pl. bankgarancia, kezesség stb.) adásához kötni. Kivételt képez ez alól, amikor az Ügyfél saját elhatározásából a Szolgáltatás igénybevétele előtt a Szolgáltató által meghatározott összeget előlegként a Szolgáltatónál befizeti. Ebben az esetben az Ügyfél a Szolgáltatást az előleg értékéig veheti igénybe. A Szolgáltató az előleget saját mérlegelési jogkörében meghatározott idő, de legfeljebb 12 hónap elteltét követően az Ügyfél számláján jóváírja és a jóváírást követően igénybe vett szolgáltatások díját, illetve az egyéb fizetési kötelezettségeket – az előlegként befizetett összeg értékéig – folyamatosan beszámítással rendezheti.

IV.7. A megrendeléssel és a teljesítéssel kapcsolatos ügyintézési jogosultságok

Az magán és/vagy Üzleti Ügyfél: A Megrendelésével és Szerződésével kapcsolatos jogviszonyával összefüggésben teljeskörű ügyintézésre jogosul, amely kiterjed a jogviszonnyal összefüggésben megadott egyéb természetes személyek (pl. számlázási kapcsolattartó, műszaki kapcsolattartó stb.) szerepkörének módosítására is, azzal, hogy az Ügyfél ezen személyek személyes adatainak módosítására nem jogosult. Az Ügyfél az előfizetői jogviszonnyal összefüggésben a Szolgáltató által kezelt saját személyes adataihoz hozzáférhet, és azokat módosíthatja.

Magánügyfél esetén annak törvényes képviselője: Amennyiben az Ügyfél korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképességében részlegesen korlátozott természetes személy, úgy a Megrendelés és Szerződés megkötéséhez törvényes képviselőjének vagy gondnokának (a gondnokság alá helyezésről szóló dokumentum bemutatása/átadása mellett) szükséges. A cselekvőképességében részlegesen korlátozott személynek a bíróság ítéletében meghatározott ügycsoportokra vonatkozó jognyilatkozatának érvényességéhez a Törvényes képviselő hozzájárulása szükséges. A Törvényes képviselő az előfizetői jogviszonnyal összefüggésben a Szolgáltató által kezelt saját személyes adataihoz hozzáférhet, és azokat módosíthatja. A Törvényes képviselő a panasz-és hibabejelentés során jogosult az Ügyfél képviseletében teljeskörűen eljárni, a bejelentett panasz és hiba tekintetében pedig jogosult érdemi választ kapni, e tekintetben a Szolgáltató a Törvényes képviselőt úgy kezeli, mint az Ügyfelet.

Magánügyfél esetében Kezes: A Kezes kötelezettséget vállal a Szolgáltató felé, hogy abban az esetben, ha az Ügyfél nem teljesíti a szerződéses jogviszonyával felmerülő fizetési kötelezettségeit, akkor maga fog az Ügyfél helyett a Szolgáltatónak teljesíteni. A Kezest a jogviszonnyal kapcsolatban jogosultságok nem illetik meg, a Megrendelés és/vagy Szerződés tekintetében ügyintézésre nem jogosult. A Kezessel a Szolgáltató abban az esetben veszi fel a kapcsolatot, ha az Ügyfél fizetési kötelezettségét nem teljesítette, és a vele szemben fennálló követelés megtérülése érdekében a Szolgáltató behajtási folyamatát elindította. A Kezes az előfizetői jogviszonnyal összefüggésben a Szolgáltató által kezelt saját személyes adataihoz hozzáférhet, és azokat módosíthatja.

Magán és Üzleti ügyfelek esetében Teljes körű meghatalmazott kapcsolattartó: Az a személy, akinek az Ügyfél a Megrendelés és/vagy Szerződéses jogviszonyával kapcsolatos ügyek egyedileg meghatározott körére teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratba foglalt általános meghatalmazást adott. A Teljes körű meghatalmazott az Ügyfél jogviszonyával kapcsolatban megadott és a Szolgáltató által nyilvántartott személyek személyes adatainak módosítására nem jogosult, azzal, hogy az ezen személyekhez rendelt szerepköröket módosíthatja. A Teljes körű meghatalmazott és a Meghatalmazott kapcsolattartó a panasz- és hibabejelentés során jogosult az Ügyfél képviseletében teljeskörűen eljárni, a bejelentett panasz és hiba tekintetében pedig jogosult érdemi választ kapni, e tekintetben a Szolgáltató a Teljes körű meghatalmazottat úgy kezeli, mint az Ügyfelet. A Teljes körű meghatalmazott a jogviszonnyal összefüggésben a Szolgáltató által kezelt saját személyes adataihoz hozzáférhet, és azokat módosíthatja.

V. A Felhasználás, Megrendelés és a Szerződés teljesítése
V.1. Szellemi tulajdon meghatározása

A Weboldalon és az ahhoz kapcsolódó platformokon található különféle szövegek , írások, fényképek, grafikai elemek, programok, audiovizuális hang és videó anyagok, alkalmazások, logók, és egyéb anyagok, formai elemek (továbbiakban: Tartalom) a Szolgáltató tulajdonában áll, ellenkező esetben a tartalom közvetlen közelében a Szolgáltató a valódi jogtulajdonos nevét és lehetőség szerint link alapú elérhetőségét.

Az Ügyfél megrendeléséből, a Szolgáltató által megtervezett logók, grafikai elemek és egyéb összeállítások és Tartalmak a Szolgáltató szellemi tulajdonát képzik azt követően is, hogy azt a Szolgáltató az Ügyfél használatra átadta. A Szolgáltató minden esetben jogosult ezen Tartalmat más terveiben újrahasznosítani, valamint az elkészült anyagait Weboldalán és más anyagaiban referenciaként feltüntetni.

V.2. A szolgáltatás díjának meghatározása

A Szolgáltató a Szolgáltatás díjaira vonatkozó részletes információkat és feltételeket, így különösen: 

 • a Szolgáltatás tételes tartalma, különös tekintettel a személyre szabható szolgáltatások esetében;
 • az előfizetéses, havonta megújuló szolgáltatások díjait;
 • egyszeri vagy darabonkénti díjakat;
 • a szolgáltatásnyújtás megkezdéséhez kapcsolódó díjakat, különösen belépési, csatlakozási, regisztrációs díjakat;
 • a hibajavításhoz kapcsolódó díjakat;
 • a szolgáltatás szüneteltetése, korlátozása alkalmával esedékessé váló díjakat;
 • tanácsadási és óradíjakat;
 • tagsági díjakat

a Szolgáltató az általa Üzemeltett honlapon tünteti fel a Szolgáltatás megrendelésére szolgáló ügyintézési felületen. Bizonyos Szolgáltatások esetében a Szolgáltatások pontos ára csak a Személyre szabás után jelennek meg. A Megrendelés és/vagy Szerződés szerves részét képzi a Megrendelés során automatikusan létrejött rendelés visszaigazolás, amelyet a Szolgáltató Rendszere a Rendelés pillanatában automatikusan emailben is megküld az Ügyfél részére, valamint az Ügyfél által létrehozott My VMN ügyfélfiók is tartalmaz.

A Szolgáltató Díjszabása tartalmazza mindazon szolgáltatásokat is, amelyeket a Szolgáltató közvetített szolgáltatásként nyújt és a közvetítés tényét a Szolgáltató az Ügyfélnek megküldött számlában feltünteti.

A Szolgáltató árait a legnagyobb gondossággal határozza meg Weboldalán, de amennyiben egy árat tévesen tüntetett fel Weboldalán és Ügyfél általi megrendelés történt a Szolgáltató a Megrendelést indoklás nélkül visszautasíthatja.

V.3. Belépési, regisztrációs, rendszerhasználati díjak, kötbér

A Megrendelés és/vagy  Szerződés alapján nyújtott Szolgáltatásért fizetendő díjak az alábbiak lehetnek:

 • Belépési díj – egyszeri díjtétel, a Megrendeléskor és/vagy a Szerződés létrejöttekor fizetendő. Az Ügyfél bizonyos szolgáltatások esetében a Szerződés megkötésével egyidejűleg egyszeri belépési díjat köteles fizetni. 
  amely előfeltétele a Szolgáltató rendszeréhez való csatlakozásának.
 • Havi előfizetési díj és kiegészítő havi előfizetési díj – havonta, a következő hónapra előre fizetendő. A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás igénybevételének egyik előfeltétele az Ügyfelek számára a havonta előre fizetendő Havi előfizetési díj és Kiegészítő havi előfizetési díj megfizetése (kivéve, ha más – a Szolgáltató és az Ügyfél között létrejött – megállapodás ettől eltérően rendelkezik).
 • Az igénybe vett Egyéb Szolgáltatások egy része díjköteles, illetve – a szolgáltatás Személyre szabásától, illetve típusától függően – egyszeri díjas, illetve havidíjas. Ezen havidíjak – a Havi előfizetési díjhoz hasonlóan – előre esedékesek.
 • Idő előtti szerződésfelbontás esetében felszámolásra kerülő díj (továbbiakban: Kötbér) csak abban az esetben számlázódik ki, ha az ügyfél határozott időtartamra szóló szerződést kötött (továbbiakban: Hűségidő).
V.4. A Szolgáltatás szüneteltetése, korlátozása vagy felfüggesztése

A Szolgáltatás szünetelésére vagy szüneteltetésére sor kerülhet mind az Ügyfél, mind a Szolgáltató érdekkörében felmerült okból, az Ügyfél általi vagy Szolgáltatói kezdeményezésre, valamint a Felek érdekkörén kívül eső Vis Maior következtében, illetve a jelen ÁSZF-ben vagy jogszabályban meghatározott események bekövetkezése esetén.

 1. A Szolgáltató bizonyos Szolgáltatások esetekben lehetőséget biztosít az Ügyfél számára, hogy Előfizetéses Szolgáltatását indoklás nélkül és díjmentesen szüneteltesse. A szüneteltetés Szolgáltatásonként eltérő időtartamú – maximum 1 hónap – lehet, valamint az előfizetés idejétől függően előre meghatározott alkalommal – maximum 2 alkalommal – indítható el. A szünetelés időtartama alatt – miután a Szolgáltató a szünetelés időtartama alatt fenntartja a Szerződéses jogviszonyt – az Ügyfél csökkentett, indokolt és méltányos díj megfizetésére köteles. Az Ügyfél által kérelmében meghatározott szünetelési időtartam lejártával a Szolgáltató a szolgáltatást köteles újra aktiválni, és erről az Ügyfelet haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül értesíteni.
 2. A Szolgáltató korlátozhatja vagy szüneteltetheti az Ügyfélnek nyújtott Szolgáltatást, ha az ügyfél tartósan – 30 napon túli – számlatartozással rendelkezik. A számlatartozás miatti szüneteltetés ideje alatt csak a szolgáltatás nyújtása szünetel, de ezen idő alatt az Ügyfél fizetési kötelezettsége változatlan marad. A szünetelés megkezdése előtt 5 nappal korábban a Szolgáltató elektronikusan email útján értesíti az Ügyfelet a Szolgáltatás szüneteltetésének megkezdéséről.
 3. A Szolgáltatás szünetelhet továbbá rendszerkarbantartás miatt, amely miatt részlegesen vagy teljes egészében elérhetetlenné válik a Szolgáltató rendszere. A teljeskörű leállás egyhuzamban maximum 72 órán keresztül tarthat, ezen túlmenő szünetelés esetében a Szolgáltató a túlmenő időkiesés mértékét a havidíjas előfizetéssel rendelkező Ügyfelei számára időarányosan megtéríti. A visszatérítés alól kivételt képez, ha a szünetelés oka vis maior, feltéve, hogy a Szolgáltató igazolja, hogy a szüneteltetést kiváltó ok határidőn belüli megszüntetésére minden tőle elvárhatót megtett.
 4. A Szolgáltató hálózatának veszélyeztetése miatt is sor kerülhet az Ügyfél szolgáltatásának korlátozására, mint például tömeges levélküldés vagy nagy mennyiségű adat le és feltöltése, vagy bármilyen olyan tevékenység, amely túlterhelheti a Szolgáltató hálózatát. 
 5. A Szolgáltatónak jogában áll korlátozni az Ügyfél szolgáltatását, ha a Szolgáltató tudomására jut, hogy az Ügyfél más harmadik személlyel (olyan felhasználó, aki nem fizetett a szolgáltatásért) osztja meg a Szolgáltató birtokában lévő anyagokat vagy felhasználónevének és jelszavának továbbadását követte el. 
V.5. Rendszerkarbantartás és frissítés

A Szolgáltató Weboldalát és egy egyéb digitálisan elérhető felületeit, valamint az általa használt küldő rendszereket bizonyos időközönként karbantartja és frissíti. A munkálatok célja, hogy a Szolgáltató a tőle elvárható maximális minőségű szolgáltatást nyújthassa és fenntarthassa. 

Karbantartásnak minősül azon technikai eszközök üzemképes állapotban való tartására vonatkozó karbantartási tevékenység, amely biztosítja a karbantartás hatására a minőségi célértékek elérésének folyamatos fenntartását. A rendszeres karbantartás biztosítja az üzemelés hatására fokozatosan csökkenő üzembiztonság időszakonkénti növelését, lassítva ezzel a technikai eszközök elhasználódásának folyamatát. A rendszeres karbantartás körébe tartoznak azok a tevékenységek, amelyek a Szolgáltatás nyújtásához szükséges kiszolgáló eszközök meghibásodásának megelőzése érdekében kerülnek elvégzésre.

V.6. Kedvezmények, kampányok és akciók

A Szolgáltató önálló hatáskörben dönthet kedvezmények, akciók felkínálásáról, amelyek a havi- vagy egyszeri díjakat érinthetik. A Szolgáltató a kedvezmények, akciók mértékét és részvételi feltételeit Weboldalán teszi közzé. Az Ügyfél egyszerre csak egy kedvezmény igénybevételére jogosult. 

A Szolgáltató nem vállal kötelezettséget az ajánlott kedvezmények korlátlan biztosítására. A Szolgáltató által kínált kedvezmények igénybevételét a Szolgáltató esetenként csak korlátozottan, esetlegesen előfeltételhez vagy regisztrációhoz kötötten teszi lehetővé.

Amennyiben az Ügyfél a Szerződés megkötésekor a Szolgáltató által közzétett valamely ajánlat alapján olyan kedvezményt vett igénybe, amelyet a Szolgáltató meghatározott szolgáltatási szint igénybevételéhez vagy regisztrációhoz és meghatározott időtartamra történő szerződéskötéshez kötött, abban az esetben a határozott időtartam alatt az Ügyfél a kedvezmény összegét elveszti az alábbi esetekben:

 • amennyiben az Ügyfél a Szerződését a határozott időtartam alatt rendes felmondással megszünteti, vagy a Szolgáltatás korlátozásra kerül;
 • amennyiben a Szerződést a Szolgáltató az Ügyfélnek felróható okból mondja fel az Ügyfél díjtartozása miatt, vagy az Ügyfél szerződésszegésére tekintettel. Ezekben az esetekben a Szolgáltató az igénybe vett kedvezményeket a felmondási idő lejártáig jogosult felszámítani.
 • amennyiben az Ügyfél személyében változás áll be oly módon, hogy a Magán Ügyfélként kötött Szerződését Üzleti Szerződésre kéri át vagy fordítva.
VI. A Megrendelés és/vagy Szerződés módosítása

A Szerződés jelen Általános Szerződési Feltételekből, valamint a Szolgáltató Weboldalán leadott Megrendelésből áll. Az A Szerződésnek, annak megkötésekor a részévé válik a My VMN fiókban automatikusan létrehozott Megrendelés összesítő, melyet a Szolgáltató Rendszere az Ügyfélnek megküldött. 

VI.1. Közös megegyezésen alapuló kétoldali szerződésmódosítás

A Szerződéshez kapcsolódó Megrendelés kétoldalú, közös megegyezésen alapuló módosítását bármelyik fél kezdeményezheti. A kétoldalú szerződésmódosításra vonatkozó Ügyfél vagy Szolgáltató által megtett ajánlat csak akkor tekinthető elfogadott szerződésmódosításnak, ha azt azt a másik Fél kifejezett, tevőleges magatartással elfogadta.

A Megrendelés módosítása esetében nem tekinthető az Ügyfél tevőleges és kifejezett elfogadó magatartásának a Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó alapvető előfizetői jog gyakorlása, vagy kötelezettség teljesítése, így az sem, ha az Ügyfél a kétoldalú szerződésmódosítási ajánlat közlését követően a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszi, vagy a Szolgáltatás ellenértékét megfizeti. Így abban az esetben, ha az Ügyfél a kétoldalú szerződésmódosításra vonatkozó szolgáltatói ajánlatot kifejezett, tevőleges magatartással nem fogadja el, a Szerződés változatlan feltételekkel hatályban marad.

Az Ügyfél a Szolgáltatónak a Szerződés kétoldalú szerződésmódosításra vonatkozó ajánlatát a következő módokon fogadhatja el, amely elfogadással a Szerződés módosítása – az értesítésben megjelölt feltételekkel és időpontban – hatályba lép:

 • elektronikus levélben az Ügyfél által regisztrált My VMN fiókjához kapcsolódó email címről megküldött kifejezett nyilatkozatával (más email címről történő ügyintézésre irányuló kérést adott előfizetéshez nem fogadunk);
 • az Ügyfél My VMN fiókjának használatával, űrlap kitöltésével,
 • az Ügyfél My VMN fiókjának használatával meglévő rendelésének módosításával (szünetelés, lemondás). 
A fentiek szerinti hozzájáruló nyilatkozatot Ügyfélnek a Szolgáltató által kezdeményezett módosításra vonatkozó ajánlatának kézhezvételét követően a módosításra vonatkozó ajánlatban megjelölt határidőn belül kell megküldenie Szolgáltató részére. A nyilatkozat határidőben történő megküldésének minősül, ha az Ügyfél a nyilatkozatot a határidő lejártának napján elektronikus levélben megküldi. Amennyiben az Előfizető a Szolgáltató Előfizetői Szerződés módosítására irányuló kezdeményezését nem fogadja el, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást 60 napos felmondással felmondani.

A Szolgáltató és az Ügyfél kölcsönösen megegyeznek, hogy a Szolgáltató az info@vmn.hu címről küldött az Ügyfél által megadott és My VMN fióknál használt email címére vagy fordítva küldött kifejezett nyilatkozat szerződésmódosító hatállyal bír.

VI.2. Egyoldalú szerződésmódosítás

A Szolgáltató jogosult arra, hogy a Szerződés részét képező jelen ÁSZF-et vagy az Szerződést egyoldalúan módosítsa.

Új szolgáltatások bevezetése nem értelmezhető a meglévő Szerződés és az ÁSZF módosításaként, tekintettel arra, hogy az Ügyfél részére új szolgáltatás kizárólag megrendelése alapján nyújtható, így ezen új szolgáltatások az Ügyfél tekintetében a Szerződést, illetve a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan az ÁSZF-ben rögzített feltételeket sem érintik. Az új szolgáltatások bevezetése esetén az Ügyfelet a felmondási jog nem illeti meg.

Ugyancsak nem minősül a meglévő Szerződés módosításának az olyan új ÁSZF feltételek bevezetése vagy a már meglévő feltételek módosítása, amely módosítás nem érinti az Ügyfél Megrendelésben rögzített Szerződését.

Az Ügyfél a határozatlan idejű Szerződést bármikor, így annak a Szolgáltató általi egyoldalú módosítása esetén is jogosult 30 napos felmondási idő mellett, minden további hátrányos jogkövetkezmények nélkül felmondani abban az esetben, ha a Szolgáltató, az Ügyfél felmondási jelzése esetében nem ajánlja fel számára, hogy külön megállapodás mellett az Ügyfél megtarthassa régi Szerződési feltételeit.

Vita esetén a Szolgáltatónak kell bizonyítania, hogy az egyoldalú módosítása következtében a Szerződés, illetve a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételek az Ügyfél számára kizárólag előnyös módon változnak meg, illetve az egyoldalú módosítás csupán adminisztratív jellegű és nem tartalmaz az Ügyfél számára hátrányos rendelkezést.

Az Ügyfél, amennyiben a határozott időtartamú Szerződést az ebből eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a szerződést a Szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítása miatt felmondja a határozott időtartam lejárta előtt, köteles az igénybe vett kedvezményeket megtéríteni.

VI.3. Változás az Ügyfél személyében (szerződéses jogviszony átírása)

A Szolgáltató az Ügyfél vagy a Jogutód kérésére az ÁSZF-ben foglaltak szerint módosíthatja a Megrendelést és/vagy a Szerződést, ha az Ügyfél személyében szerződés, öröklés vagy egyéb jogcímen történő jogutódlás következtében változás következik be. A Szolgáltatás más nevére történő átírása / utódlása esetében a Szolgáltató egyszeri 10.000 forintos adminisztrációs költséget számolhat fel. 

Nem tekintendő átírásnak az Előfizető adatainak változása, amennyiben személye nem változik.

A Szolgáltató az átírási kérelmet – ide nem értve az Ügyfél elhalálozása miatti átírás speciális esetét – minden esetben új szerződéskötési igényként kezeli. A Szolgáltató visszautasíthatja az átírási kérelmet mindaddig, amíg az Ügyfélnek lejárt és ki nem egyenlített tartozása áll fenn a Szolgáltatóval szemben, és/vagy amíg korlátozás alatt áll. Üzleti Előfizető díjtartozása esetén a Szolgáltató az átírási kérelmet teljesítheti azzal a feltétellel, hogy ebben az esetben a díjhátralék megfizetésére az új (jogutód) Ügyfél lesz köteles.

Magán Ügyfélként kötött előfizetésről Üzleti Ügyfélre a Megrendelés és/vagy Szerződés csak abban az esetben írható át, ha az átírással érintett Szerződésben rögzített Szolgáltatás elérhető az Üzleti Ügyfelek számára is, Üzleti Ügyfélről Magán Ügyfél nevére pedig csak akkor írható át a Megrendelés és/vagy Szerződés, ha az abban rögzített Szolgáltatás elérhető a Magán Ügyfelek számára is. 

Az átírással a Jogelőd Ügyfél Szerződéses jogviszonya megszűnik. A Jogutód Megrendeléssel és/vagy Szerződéssel történő átírásra a Szolgáltató szabványos, új szolgáltatásra vonatkozó eljárásai vonatkoznak, ideértve a hitelképesség ellenőrzését és az esetleges biztosíték előírását.

A Szerződéses jogviszony folytatására kizárólag az jogosult, aki eleget tud tenni a Szerződésben foglalt követelményeknek. Természetes személyre történő átírás esetén az új jogviszonyra a jelen ÁSZF az irányadó.

Az átírási kérelem elfogadása esetén annak teljesítési határideje az átírási kérelem feldolgozásától számított legfeljebb 15 nap. A Szolgáltató köteles az átírás teljesítésére vállalt határidőn belül az átírást teljesíteni, vagy az átírás elutasításáról az Ügyfelet értesíteni.

Az átírási kérelem elutasítása esetén a Szolgáltató a kérelmezőt elektronikus hírközlés útján – emailben – értesíti.

Az átírás eredményeképpen az átírás napjától a jogutód válik a Megrendelésből és/vagy Szerződésből származó jogok jogosultjává és a kötelezettségek kötelezettjévé.

A Szerződés átírás folytán történő módosítása esetén az átadó Ügyfél előfizetői jogviszonya akkor szűnik meg, amikor az átvevő Ügyfél a helyébe lép.

Az átírás automatikusan az Ügyfél esetleges túlfizetésének átruházását is magában foglalja. Amennyiben az átírandó Megrendelés és/vagy Szerződéshez számlatartozás vagy ki nem egyenlített számlája van, a Szolgáltató dönthet úgy, hogy az átírási kérelmet ezek kiegyenlítéséig nem teljesíti. Az átírásra a Szolgáltató szabványos, új szolgáltatásra vonatkozó eljárásai vonatkoznak, ideértve a hitelképesség ellenőrzését és az esetleges biztosíték előírását.

Az átírás alapfeltétele továbbá, hogy a jogutód Ügyfél rendelkezzen regisztrált My VMN ügyfélfiókkal.

VI.4. Szolgáltatás vagy szolgáltatási csomag módosítása

Egy adott Szolgáltatáson belül választható Személyre szabási opciók közötti váltást az Ügyfél Hűségidő nélküli, határozatlan idejű Megrendelés és/vagy Szerződés esetében bármikor módosíthatja. A módosítást a My VMN Rendszere bizonyos szolgáltatások esetében online lehetővé teszi. Amennyiben a szolgáltatás online történő módosítására nincs mód abban az esetben az Ügyfél előfizetését törölheti/lemondhatja a My VMN fiók használatával és azon keresztül új Megrendelést adhat le a számára tetszőleges csomag kiválasztásával. 

A Személyre szabható Szolgáltatások esetében történő váltás más Személyre szabási opció igénybevételére vonatkozó, az ÁSZF-ben, vagy az adott Személyre szabható Szolgáltatásra esetlegesen éppen aktuálisan közzétett akciós részvételi feltételekben meghatározott feltételek szerint lehetséges. 

A meglévő Személyre szabott Szolgáltatási csomagról csak az aktuálisan kereskedelmi forgalomban értékesített másik Személyre Szabott Szolgáltatási csomagra lehet váltani. 

Határozott idejű, hűségidős Megrendelés és/vagy Szerződés hatálya alatt az Ügyfélnek a kisebb havidíjú Személyre Szabott Előfizetési Szolgáltatási csomagra nincs lehetősége váltani. 

Szolgáltatási csomagok között akkor válthatnak az Ügyfelek, ha nincs számla és díjtartozásuk, fizetési hátralékuk. Szolgáltatási csomagok közötti váltásra 6 havonta csak egyszer van lehetőség.

VI.5. Határozott idejű megrendelés, hűségidő

A határozott időtartamú Előfizetéses Megrendelések és/vagy Szerződés helyébe a meghatározott idő elteltével határozatlan időtartamú Előfizetői Megrendelés és/vagy Szerződés lép, amely határozatlan idejű szerződésben meghatározott, a Szolgáltatásra vonatkozó szerződési feltételek nem lehetnek az Előfizetőre nézve hátrányosabbak a korábbi határozott idejű Előfizetői Szerződésben szereplő szerződési feltételeknél.

A határozott idő elteltét megelőző 90 napban a Szolgáltató az Ügyfelet elektronikus úton -emailben- legalább egy alkalommal tájékoztatja a határozott idejű szerződés határozatlan időtartamúvá átalakulásról. A tájékoztatásnak ki kell terjednie:

 • a határozott időtartamú Előfizetői Megrendelés és/vagy Szerződés helyébe lépő új, határozatlan idejű szerződés olyan lényeges tartalmi elemeire, amely az igénybe vett szolgáltatás esetében értelmezhető, így különösen az alapvető díjakra, szolgáltatási csomagajánlatra,
 • a határozott idejű szerződés megszüntetésének általános szerződési feltételekben meghatározott lehetséges módjaira.

A fentiektől eltérően nem lép határozatlan időtartamú Előfizetői Megrendelés és/vagy Szerződés a határozott időtartamú szerződés helyébe: 

 • ha az Ügyfél egyoldalúan – vagy az Ügyfél és a Szolgáltató közös akarattal – a határozott idő lejártát megelőzően nyilatkozik arról, hogy a határozott idő leteltével a Megrendelés és/vagy Szerződést megszünteti;
 • ha a felek közös akarattal, írásos formában kizárták annak lehetőségét, hogy a határozott időtartamú Előfizetői Megrendelés és/vagy Szerződés helyébe a meghatározott idő elteltével határozatlan időtartamú Előfizetői Megrendelés és/vagy Szerződés lépjen.

A felek a határozott idejű szerződés időtartamának meghosszabbításáról a szerződés megkötésekor és az Ügyfél kifejezett nyilatkozata esetén a határozott idő elteltét megelőzően szerződésmódosítással dönthetnek.

 

VII. Az Ügyfél értesítése, tájékoztatása
VII.1. Az Ügyfél általános tájékoztatása

Jelen pontban az értesítésről meghatározott szabályok a Szolgáltató által az Ügyfélnek küldött valamennyi értesítésre (különösen módosítás, felmondás, számlaküldés, panaszügyintézés) értelemszerűen irányadóak.

A Szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítás esetén a módosításról a hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal az adott módosítással érintett Ügyfeleket elektronikusan email útján értesíti a módosításról, az Ügyfeleket megillető felmondás feltételeiről és a felmondás jogkövetkezményeiről szóló tájékoztatással együtt.

A Szolgáltató az értesítési kötelezettségének a választása szerint a következő módon tehet eleget:

 • számlalevélben, illetve számlaértesítő elektronikus levélben;
 • az Ügyfél közvetlen értesítésével, személyesen (szóban), postai úton, saját kézbesítés útján vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatás jellegéhez igazodó módon (például telefonon, SMS-ben, MMS-ben, elektronikus levélben);
 • egyéb elektronikus hírközlés útján, az internetes honlapon történő közzétételre utalással (mint például My VNM ügyfélportál). 

Az alábbi esetekben a Felek úgy tekintik, hogy a Szolgáltató az Ügyfélnek küldött értesítése az Ügyfél részére kézbesítésre került, és ezáltal hozzáférhetővé vált:

 • A számlalevélben és az egyéb – tértivevény-szolgáltatás nélkül – postai úton megküldött értesítés esetén a postára adástól számított 7. (hetedik) napon;
 • a tértivevény-szolgáltatással küldött értesítés esetén a kézbesítés postai szolgáltató által rögzített időpontjában;
 • amennyiben a tértivevény-szolgáltatással küldött értesítés átvételét a címzett megtagadta, akkor a kézbesítés megkísérlésének a napján, amennyiben pedig a küldemény „nem kereste”, „a címzett ismeretlen” vagy „ismeretlen helyre költözött” jelzéssel érkezik vissza a Szolgáltatóhoz, akkor a postai feladás napját követő 5. (ötödik) napon;
 • elektronikus levélben – email – küldött értesítés esetében az elektronikus levélnek az Ügyfél által megadott e-mail címére történő megküldésének – a levelezési rendszer által rögzített – napján.

Az értesítések tekintetében az Ügyfélnek az adatváltozás bejelentését érintő együttműködési kötelezettsége különös súllyal esik latba. Az Ügyfél együttműködési kötelezettsége körében köteles a Szolgáltató részére az értesítések fogadása céljából megadott elérhetőségeit nyomon követni – így különösen az elektronikus tárhelyét, e-mail fiókját rendszeresen ellenőrizni – annak érdekében, hogy a Szolgáltatótól érkezett üzeneteket megismerje. Az Előfizető köteles továbbá az elektronikus értesítési címét, levelezési címét, lakcímét, hívószámát és minden egyéb, a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott, az értesítésére felhasználható elérhetőségének változásáról a Szolgáltatót haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkeztétől számított 15 (tizenöt) napon belül értesíteni, és amennyiben az Ügyfél ezen kötelezettségét felróhatóan megszegi – különös tekintettel arra, ha az Ügyfél értesítése azért hiúsul meg, mert az Ügyfél az adatváltozását nem jelentette be – , azt a Felek az Eht. 134. § (11) bekezdésében foglaltak alapján a Szerződés megszegésének tekintik, és ebben az esetben a Szolgáltató jogosulttá válik a Szerződést 60 napos felmondási idővel az Ügyfél szerződésszegésére tekintettel felmondani.

VII.2. Általános Szerződési Feltételek módosítása esetében

Az Általános Szerződési Feltételeket és beleértve annak mellékleteit a Szolgáltató Weboldalán teszi közzé és elérhetővé. A nyilvánosságra hozott ÁSZF-et a Szolgáltató ingyenesen teszi elérhetővé.

Az ÁSZF minden módosulása esetén a módosulás hatálybalépését 30 nappal megelőzően egységes szerkezetben közzéteszi a Szolgáltató a Weboldalán. 

Új Szolgáltatás bevezetése esetén, amennyiben az a már meglévő Szolgáltatásokat nem érinti, a fenti 30 napos határidőt a Szolgáltató nem köteles alkalmazni. Ha a Szolgáltató a már meglévő Ügyfelek Megrendelését és/vagy Szerződését nem érintő új Szolgáltatás vagy feltételek bevezetése vagy módosítása miatt módosítja az ÁSZF-et, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-et legkésőbb a módosítás hatálybalépésekor közzéteszi.

Az értesítésnek az ÁSZF vagy a Megrendelés és/vagy Szerződés egyoldalú módosítása esetén a következőket kell tartalmaznia:

 • az ÁSZF módosított rendelkezéseinek pontos megjelölését;
 • a módosítások lényegének rövid leírását;
 • a módosítások hatálybalépésének időpontját;
 • a közzétett ÁSZF elérhetőségét;
 • díjmódosítás esetén, vagy ha a díjban foglalt szolgáltatás mennyisége csökkentésre kerül, akkor a módosított díjat, mennyiséget és a változás összegét, szolgáltatáscsomag esetében szolgáltatásonként elkülönítve;
 • kifejezetten jogszabályváltozáson, hatósági vagy bírósági döntésen alapuló egyoldalú
  szerződésmódosítás esetén azt a feltételt, jogszabályváltozást, hatósági vagy bírósági döntést, amellyel a Szolgáltató a módosítást indokolja;
 • továbbá az Ügyfél az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén megillető jogokat.
VIII. Fizetési és szállítási módok, számlázás, díjfizetés

A Szolgáltató általi számlázás a Szolgáltatónál vezetett nyilvántartás, az Ügyfél által igénybe vett szolgáltatás(ok) alapján történik. A Szolgáltató kizárólag a Megrendelések és/vagy Szerződésben szereplő, illetve az Ügyfélnek biztosított és a jelen ÁSZF-nek megfelelő Szolgáltatást jogosult kiszámlázni, az Ügyfél Megrendelésében és/vagy Szerződésben és a Weboldalon megjelölt díjak szerint.

A Szolgáltató számlát állít ki az esedékes díjakról és egyéb fizetési kötelezettségekről (a továbbiakban együttesen: díjak). A Szolgáltató a számlát az Ügyfél által regisztrált és My VMN fiókhoz kapcsolt email címre küldi meg.

VIII.1. Számlázási időszak és számlázási ciklus

A Szolgáltató a számláját a Megrendelés pillanatában vagy az követő 3 munkanapon belül küldi meg az Ügyfél által megadott és My VMN fiókjához kapcsolt email címre. Havidíjas előfizetés esetében a szolgáltató a számláját minden hónap 15. napján állítja ki és kézbesíti az Ügyfél részére, a kiállított számlák számlafizetési határideje a kiállítás hónapjának 28. napja.

Amennyiben a számla kiállításának és/vagy kézbesítésének napja nem munkanapra esik, úgy a fent meghatározott időpontot követő első munkanap a számla kézbesítésének időpontja. Amennyiben az Ügyfél aktuális számláját nem kapja kézhez a kézbesítési időpontig, úgy ezt 5 (öt) napon belül az Ügyfélszolgálatnál köteles jelezni.

Amennyiben a Szolgáltató érdekkörében felmerült oknál fogva az Ügyfél később kap számlát az esedékes díjairól, úgy a rendelkezésre álló, a fentiekben meghatározott határidőn túl, a számla kézbesítését követő 8 (nyolc) nap áll az Ügyfél rendelkezésére a befizetésre.

A Szolgáltató fenntartja a jogot a számlázási időszakok meghatározására és azok módosítására.

VIII.2. Számlázási gyakoriság

A Szolgáltató számlázási időszaka a havidíjas előfizetéssel rendelkező Ügyfelei részére a tárgyhó első napjától, a tárgyhó utolsó napjáig kerülnek számlázásra.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy havidíjas előfizetéssel rendelkező Ügyfele számára a tárgyhóban esetlegesen leadott több Megrendelés történik összevontan, egy havi összesítő számlában küldje meg az Ügyfél részére a számláját.  

VIII.3. Díjfizetés módja

A Szolgáltató Weboldalán keresztül történő Megrendelések alapján létrejött Szerződések esetében csak digitális fizetési módot tesz lehetővé ügyfelei számára. A díjfizetés történhet:

 • közvetlen banki átutalással a Szolgáltató által a Weboldalon a Megrendelés és/vagy Szerződéskötés után megjelenő és emailben megküldött visszaigazolás vagy a számlán szereplő bankszámlaszámra. Közvetlen banki átutalás esetében az Ügyfél köteles a számlán szereplő számla sorszámár vagy a Megrendelés sorszámát közlemény rovatban feltüntetni. 
 • bankkártyás fizetéssel a Szolgáltató Weboldalán a megrendelés pillanatában. A Szolgáltató lehetőséget biztosíthat az Ügyfél számára, hogy későbbi fizetéshez elmentse bankkártya adatait. A bankkártya regisztrációja díjmentes, a Szolgáltató bankkártya adatokat nem kezel, és nem tárol, a regisztrációkor és fizetéskor egy egyedi azonosító generálódik, amivel a Szolgáltató azonosítja a bankkártyát. A bankkártya adatok megadásához a Stripe rendszereit vesszük igénybe.
A Szolgáltató eltérő fizetési módok között nem tesz különbséget, így az Ügyfél szabadon választhatja ki melyik díjfizetési mód megfelelő számára.
VIII.4. Számlaértesítő

A Szolgáltató az esedékes papíralapú számla kiállításával egyidejűleg – amennyiben az Ügyfél e-mail címe a Szolgáltató rendelkezésére áll – e-mailben értesítést küld az Ügyfélnek a számla elkészültéről és a számla összegéről, melyhez mellékeli az elkészült számlaképet is.

VIII.5. Díjtartozás megfizetésére vonatkozó rendelkezések

A Szolgáltató a Megrendelés és/vagy Szerződésből fakadó díjkövetelések érvényesítése érdekében harmadik fél Szolgáltatását veheti igénybe. A harmadik fél eljárása során felmerülő költségek – adminisztrációs költségek – az Ügyfelet terhelik, valamint a Szolgáltató jogosult a díjkövetelés érvényesítése céljából a harmadik fél részére átadni az Ügyfél adatait. A Szolgáltatás díjának megfizetéséért a Megrendelést és/vagy Szerződést megkötő Ügyfél a felelős, függetlenül a Szolgáltatás tényleges igénybe vevőjétől.

A Szolgáltató jogosult a számlában megadott fizetési határidő eredménytelen leteltét követően napi késedelmi kamatot felszámítani az Ügyfél hátralékos, ki nem fizetett tartozása után. A késedelmi kamat mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk”) 6:48. §-a szerinti jegybanki alapkamat, de legalább évi 12 százalék. A kamatfizetési kötelezettség esedékessége a késedelem első napjától számítódik. 

VIII.6. Díjkorrekciós mechanizmus

A havidíjas előfizetéssel rendelkező Ügyfél esetében az Általános Szerződési Feltételek alapján a Megrendelésekben és/vagy Szerződésekben rögzített havi előfizetési díjak évente egy alkalommal kiigazításra kerülhetnek az alábbiak szerint:

 • A fentiek szerinti havi előfizetési díjak évente egy alkalommal, a díjkorrekció tárgyévének első napjától (január 1.) számított 90 naptári napon belül, a Szolgáltató erről szóló értesítésével változnak akként, hogy a díjváltozás mértéke megegyezik a Központi Statisztikai Hivatal, mint állami szerv által megállapított, a díjkorrekció tárgyévét megelőző naptári év augusztus 31. napja és az azt megelőző naptári év szeptember 1. napja között mért havi fogyasztói árindex változások átlagával.
A díjkorrekciós mechanizmus alkalmazása nem minősül a Szerződés módosításának, így az Ügyfelet a díjkorrekciós mechanizmus alkalmazása esetén felmondási jog nem illeti meg.
VIII.7. Szállítási módok, fizikai termékek átvétele

A Szolgáltató fizikai termék esetében különféle átvételi lehetőségeket biztosít az ügyfél számára, melyek közül az ügyfél szabadon választhat. Fizikai termékek kiszállítása csak Magyarországi címre lehetséges. A szállításhoz a Szolgáltató az alábbi partnereket veheti igénybe, melyek közül az Ügyfél választhat:

 • FOXPOST csomag automaták esetében az ügyfélnek lehetősége van kiválasztani, hogy a Megrendelt termék melyik csomag automatába érkezzen meg.
 • MPL postacsomag, amely esetében az ügyfél kiválaszthatja, hogy a Megrendelését házhoz szállítva vagy csomag automatába kéri kiszállítani.
VIII.8. Kötbér számlázása

Az Ügyfél által a határozott idő, Hűségidő lejártát megelőzően történő szerződés felmondása esetében a Szolgáltató Kötbér fizetésre kötelezheti az ügyfelet. A szerződésfelbontása előtt a Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet a jelen ÁSZF által felszámolható, a szóban forgó Megrendelés és/vagy Szerződés felbontására vonatkozó egyedileg megállapított kötbér összegéről. Amennyiben az Ügyfél a tájékoztatást követően is is a szerződés felbontása mellett dönt, abban az esetben a Szolgáltató kiállítja a utolsó számláját az Ügyfél számára, amely tartalmazza a kötbér összegét is.

IX. A Megrendelés és/vagy Szerződés megszűnése, felmondása
IX.1. A Megrendelés és/vagy Szerződés időtartama

A Szerződés időtartama a Megrendelésben meghatározottak szerint határozott vagy határozatlan lehet. A határozott időtartam a Szolgáltatás aktiválásának napján kezdődik meg.

A Megrendelés és/vagy a Szerződés az egyszer fizetendő szolgáltatások esetében – a havi Előfizetéses szolgáltatások kivételével – megszűnik annak teljesítésével, Ügyfél által történő átvétellel, amely történhet elektronikusan, email útján. Továbbá abban az esetben is megszűnik, ha a Szolgáltató elvégezte, teljesítette a rábízott Megrendelést és/vagy azon az Ügyfél esetleges kérésére három díjmentes korrekciót elvégzett, de az Ügyfél nem kívánja átvenni az átadásra megjelölt 15 napon belül.

Határozott időtartamú, hűségidős Megrendelés és/vagy Szerződés az Ügyfelek számára legfeljebb 12 (tizenkét) hónapra köthető. Az Ügyfél kérésére a határozott időtartamú Szerződés 24 (huszonnégy) hónapra vagy kölcsönös egyeztetést követően más egyénileg meghatározott időtartamra is megköthető.

A fenti bekezdésekben rögzített maximális időtartamok nem vonatkoznak az olyan részletfizetési szerződés időtartamára, amelyben az Ügyfél vállalta, hogy a szolgáltatások díját hosszabb futamidő mellett részletekben fizeti meg.

A határozott időtartamú, hűségidős Megrendelés és/vagy Szerződés helyébe a meghatározott idő elteltével határozatlan időtartamú Szerződés lép, kivéve, ha az Ügyfél egyoldalúan – vagy az Ügyfél és Szolgáltató közös akarattal – a határozott idő lejártát megelőzően írásban nyilatkozik arról, hogy a határozott idő leteltével a szerződést megszűnteti.

IX.2. A rendes felmondás esetei

A Szolgáltató a Megrendelést és/vagy Szerződést – kivéve amennyiben a jelen ÁSZF ettől eltérő felmondási időt állapít meg – 60 napos felmondási idővel mondja fel (rendes felmondás).

Amennyiben a Megrendelésben és/vagy Szerződésben a szolgáltatás megkezdésére meghatározott határidő teljesítésére a Szolgáltató műszaki okból nem képes, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást 60 napos felmondással felmondani.

Az Ügyfél a határozatlan idejű, hűségidő nélküli Megrendelését és/vagy Szerződést azonnali hatállyal bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani. Az Üzleti Ügyfél a határozatlan idejű Előfizetői Szerződést 15 napos felmondási idővel jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani. 

Azonnali hatályú felmondási jog gyakorlása esetén a felmondó nyilatkozat Szolgáltatóhoz történő megérkezését (megtételét vagy megküldését) követően a Szolgáltató haladéktalanul megteszi a Megrendelés és/vagy Szerződés megszüntetéséhez szükséges technikai lépéseket és a Megrendelés és/vagy Szerződés legkésőbb a nyilatkozat Szolgáltatóhoz történő megérkezését (megtételét vagy megküldését) követő azonnal vagy legkésőbb 15 napon belül szűnik meg.

Az Ügyfél a Megrendelést és/vagy Szerződést egy általa megjelölt határnapra is felmondhatja. Ebben az esetben az Ügyfél a felmondásról szóló nyilatkozatában megjelöli azt a határnapot, amely naptól a nyújtott Szolgáltatást nem kívánja igénybe venni. E határnap a felmondás megtételétől, vagy megküldésétől számított tizenötödik és harmincadik nap között lehet. A Szolgáltató e határnapot követően a szolgáltatás nyújtását legkésőbb 15 napon belül megszünteti.

Az Ügyfél a Szolgáltatás megszűnésének napjáig köteles viselni a Szolgáltató számlája alapján a Megrendeléssel és/vagy Szerződéssel járó díjakat, amelyek a Megrendeléssel és/vagy Szerződéssel kapcsolatban felmerültek. 

IX.3. Közös megegyezéssel történő Megrendelés és/vagy Szerződésbontás

A Megrendelés és/vagy Szerződés megszűnik a Felek által megállapított időpontban, ha a szerződő felek közösen ebben megállapodnak, és azzal a feltétellel, hogy a Felek a Ráutaló magatartással kötött Szerződést Ráutaló magatartással, írásos nyilatkozattal szüntethetik meg.

Az Ügyfél a Szolgáltatás megszűnésének napjáig köteles viselni a Szolgáltató számlája alapján a Megrendeléssel és/vagy Szerződéssel járó díjakat, amelyek a Megrendeléssel és/vagy Szerződéssel kapcsolatban felmerültek. 

IX.4. Az Ügyfél halála vagy jogutód nélküli megszűnése

A Megrendelés és/vagy Szerződés megszűnik az Ügyfél, valamint a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, ugyanakkor az Ügyfél (természetes személy vagy egyéni vállalkozó) halála a Megrendelés és/vagy Szerződés teljesítését és folytonosságát nem szünteti meg.

Az Ügyfél elhalálozása esetén az öröklésre jogosult (örökös) köteles az Ügyfél elhalálozásának tényét a Szolgáltató felé a halotti anyakönyvi kivonat kiállítását követően haladéktalanul bejelenteni és hitelt érdemlően igazolni. Ezt az öröklésre jogosult (örökös) a Szolgáltató elektronikus levelezési címére az info@vmn.hu címre elküldött elektronikus levélben -email- teheti meg. A Szolgáltató jogosult a már bemutatott, eredeti halotti anyakönyvi kivonatról másolatot kérni és azt 1 évig megőrizni.

A Szolgáltató – a hagyatéki eljárás lezárultát megelőzően – öröklésre jogosultnak az elhunyt Ügyfél azon közeli hozzátartozóját tekinti, aki az arra illetékes hatóság által kiállított halotti anyakönyvi kivonat eredeti vagy másolati példányát a jelen pontban foglaltak szerint a Szolgáltató részére bemutatja vagy megküldi.

A Szolgáltató az Ügyfél halála esetén a szerződéses jogviszonyt – az Ügyfél haláláról való fentiek szerinti tudomásszerzését követően – az öröklésre jogosult (örökös) kérésére az öröklésre jogosult (örökösre), vagy az öröklésre jogosult (örökös) által megjelölt személyre átírja. Az Előfizető halála esetén az öröklésre jogosult (örökös) a halotti anyakönyvi kivonat eredeti példányának bemutatásával, továbbá érvényes Előfizetői Szerződés alapján személyesen kérheti a Szolgáltatónál a Megrendelés és/vagy Szerződés átírását.

Amennyiben az öröklésre jogosult (örökös) az a Megrendelést és/vagy Szerződés átírását nem kívánja, abban az esetben a határozott és/vagy határozatlan idejű Megrendelést és/vagy Szerződést jelen ÁSZF rendelkezései alapján rendes felmondással jogosult felmondani, azzal, hogy ebben az esetben az öröklésre jogosult (örökös) a Megrendelés és/vagy Szerződés megszűnése miatt a kedvezmények megtérítésére és/vagy Kötbér fizetésére nem köteles.

Amennyiben a Szolgáltató hitelt érdemlő tudomást szerez az Ügyfél halálának tényéről, de az Ügyfélnek nincs öröklésre jogosultja (örököse), vagy az öröklésre jogosult (örökös) az elhalálozás tényét a fentiek szerint nem jelenti be a Szolgáltatónak, de a Szolgáltatást mégis továbbra is igénybe veszik, abban az esetben a Szolgáltató úgy tekinti, hogy a szolgáltatás igénybevétele céljából megtévesztették, és erre tekintettel a Szolgáltatást a jelen ÁSZF rendelkezései alapján korlátozza és 15 napos határidővel felmondja a Megrendelést és/vagy Szerződést.

Ha az öröklésre jogosult (örökös) vagy bármely más személy – az Ügyfél elhalálozásának napja és ezen ténynek a Szolgáltató felé történő bejelentése közötti időben – a Szolgáltatást használja, akkor az ahhoz kapcsolódó díjakat köteles kifizetni.

Amennyiben az elhalálozás napját követően a Megrendeléssel és/vagy Szerződéssel kapcsolatban történt teljesítés, abban az esetben a Szolgáltató jogosulttá válik az elhalálozás napja és az utolsó teljesítés között keletkezett díjakat kiszámlázni az öröklésre jogosult (örökös) részére, abban az esetben is, ha az örökös a Megrendelés és/vagy Szerződés átírását nem kívánja. Ez utóbbi esetben ezen díjakat a Szolgáltató a végelszámoló számlában számlázza ki, melynek a számlán feltüntetett, határidőre történő befizetése az öröklésre jogosultat (örököst) terheli és melynek elmulasztása esetén ezen díjak a polgári jog szabályai szerint behajthatóvá válnak.

Az átírás eredményeképpen az átírás napjától a jogutód öröklésre jogosult (örökös) válik a Megrendelés és/vagy Szerződésből származó jogok jogosultjává és a kötelezettségek kötelezettjévé.

IX.5. Üzleti előfizető esetében jogutód nélküli megszűnés

Az Ügyfél jogutód nélküli megszűnése esetén a végelszámoló vagy a felszámoló (a továbbiakban: Képviseletre jogosult) köteles a jogutód nélküli megszűnés tényét az Ügyfél törléséről hozott bírósági végzés meghozatalát követően haladéktalanul a Szolgáltató irányába bejelenteni és hitelt érdemlően igazolni, mely az arra illetékes cégbíróság által az Ügyfél cégjegyzékből történt törléséről kiállított, hivatalos dokumentum bemutatásával történhet. A Szolgáltató jogosult a már bemutatott, cégbírósági dokumentumról másolatot készíteni és azt 1 évig megőrizni. A Képviseletre jogosult tudomásul veszi, hogy a Megrendelés és/vagy Szerződés a cégbírósági dokumentumban szereplő, jogutód nélkül történő megszűnés napjára visszamenőleg szűnik meg.

Ha az Ügyfél vagy bármely más személy az Ügyfél jogutód nélküli megszűnésének napja és ezen ténynek a Szolgáltató felé történő bejelentése közötti időben a Megrendelést és/vagy Szolgáltatást sajátjaként használja, köteles a Szolgáltatások igénybevételének ellenértékét a Szolgáltató felé kifizetni.

Ezen díjakat a Szolgáltató a végelszámoló számlában számlázza ki, melynek a számlán feltüntetett, határidőre történő befizetése az aláírásra jogosultat terheli és melynek elmulasztása esetén ezen díjak a polgári jog szabályai szerint behajthatóvá válnak.

Képviseletre jogosultnak az eredeti, cégbírósági dokumentum bemutatására, illetve hitelt érdemlő igazolására a Szolgáltató elektronikus levelezési címére az info@vmn.hu email címre elküldött elektronikus levél formájában van lehetősége.

IX.6. A rendkívüli felmondás esetei

A Szolgáltató a Megrendelés és/vagy Szerződés Ügyfél általi megszegése esetén aza Megrendelés és/vagy Szerződést 15 (tizenöt) napos határidővel mondhatja fel, ha

 • az Ügyfél bármely módon akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának vagy rendszereinek rendeltetésszerű működését és az Ügyfél ezt a szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítéstől számított 3 (három) napon belül sem szünteti meg,
 • ha a rendelkezésre álló adatok, információk alapján valószínűsíthető, hogy az Ügyfél a Megrendelés és/vagy Szerződés megkötése vagy szolgáltatás igénybevétele céljából a Szolgáltatót lényeges körülmény – így különösen a személyes adatok – vonatkozásában megtévesztette,
 • az Ügyfél a szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja, így különösen, de nem kizárólag, ha:
  • az Ügyfél a Megrendelt szolgáltatást a viszonteladói (affiliate) programon kívül kereskedelmi célzattal tovább forgalmazza,
  • a Szolgáltató rendelkezésére álló adatok alapján az Ügyfél a Szolgáltatást vélelmezhetően a büntető- vagy szabálysértési jogszabályokba ütköző célra használja;
  • alaposan feltehető, hogy az Ügyfél a Szolgáltatót megtévesztette vagy megtévesztésére törekszik;
  • Ügyfél a Szolgáltatások igénybevétele során jogsértő tevékenységet végez;
 • amennyiben az Ügyfél a Szolgáltatás esedékes díját a fizetési határidő elmulasztását követő 8 napon belül elküldött, a jogkövetkezményekre figyelmeztető első értesítést legalább 15 nappal követő második értesítés megtörténtét követően sem egyenlítette ki;
 • az Ügyfél a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítést követően is jogosulatlanul osztja meg azokat a tartalmakat, amelyek csak regisztrált és/vagy előfizetéssel rendelkező felhasználók  számára érhető el, azt harmadik személynek jogellenesen továbbítja, átadja vagy bemutatja;
 • az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő Ügyfél a Szolgáltatást a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően is harmadik személy részére továbbértékesíti.

A Szolgáltató szerződésszegésnek tekinti az alábbi Ügyfél magatartásokat, amely alapján 15 napos felmondási határidővel jogosult felmondani a Megrendelést és/vagy Szerződést:

 • jogosulatlan adatszerzés és adatküldés a Szolgáltató szerveréről vagy szerverére. Az Ügyfél a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva Szolgáltató szerverén olyan adatokat, információkat tárol vagy továbbít, amelyek:
  • jogosulatlanul kerültek megszerzésre, illetve szerzői jogokat sértenek,
  • a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra nézve sértőek. Ilyen például a félrevezető, trágár, szexuális, erőszakos tartalmú, a törvényellenes cselekedetre felbujtó, illetve vallási, politikai ellentétet szító tartalom,
  • az Alaptörvénybe vagy a hatályos törvényekbe, jogszabályokba ütköznek,
  • az Ügyfél által kínált termék tulajdonságairól vagy szolgáltatás tartalmáról, illetve ezek áráról bárkit félrevezetnek.

A Szolgáltató jogosult a szerződés felmondása helyett biztosítékot kérni vagy korlátozni a szolgáltatások körét, teljesítését illetve használatát. Amennyiben az Ügyfél a korlátozás okát 30 (harminc) napon belül nem szünteti meg, a korlátozás nem akadálya a Szolgáltató általi felmondásnak, ha a felmondás feltételei egyébként fennállnak. A Szolgáltató felmondása esetén a Megrendelés és/vagy Szerződés megszűnésének napja az a nap, amely az írásbeli
felmondásban megjelölt és eredménytelenül eltelt határnapot követi.

IX.7. A felmondás közlésének módja

A Szolgáltató a Megrendelést és/vagy Szerződés felmondását az Ügyféllel elektronikusan, email útján köteles közölni. 

A Szolgáltató általi felmondásnak tartalmaznia kell:

 • a felmondás indokát,
 • a felmondási időt, a felmondási idő lejártának kiszámítási módját, és
 • ha a felmondás indoka az Ügyfél szerződésszegése, akkor az Ügyfél tájékoztatását arról, hogy ha az Ügyfél a felmondási idő alatt a szerződésszegést megszünteti és a Szolgáltató tudomására hozza a Megrendelés és/vagy Szerződés nem szűnik meg a Szolgáltató felmondásával.
IX.8. Határozott idejű, Hűségidős szerződésre vonatkozó rendelkezések

Az Ügyfél az egyoldalú szerződésmódosításról szóló értesítés kézhezvételétől számított 45 (negyvenöt) napon belül azonnali hatállyal, minden további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a Szerződést, kivéve abban az esetben:

 • ha a Szolgáltató egyoldalú módosítása következtében a Szerződés, illetve a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételek az Ügyfél számára kizárólag előnyös módon változnak meg,
 • a Szolgáltató egyoldalú módosítása adminisztratív jellegű és nem tartalmaz az Ügyfél számára hátrányos rendelkezést, vagy
 • a módosítás kifejezetten jogszabályváltozáson, hatósági vagy bírósági döntésen alapul.

Az Ügyfél Kötbér mentesen – a Szolgáltató kizárólag a Megrendelés és/vagy Szerződés vagy a Szolgáltatás nyújtása során során nyújtott kedvezmények összegének megfizetése kötelezheti az Ügyfelet – a Szolgáltatás vagy Szolgáltatáscsomag igénybevételére létrejött Megrendelés és/vagy Szerződést az érintett Szolgáltatás vagy a Szolgáltatáscsomag valamennyi Szolgáltatása tekintetében jogosult felmondani, ha:

 • a Szolgáltató a hiba kijavítására nyitva álló határidő eredménytelen elteltét követően a hibát 15 napig nem tudja elhárítani;
 • a Szolgáltató a Szolgáltatást 30 napig nem a Megrendelés és/vagy szerződés szerint teljesíti.

A Kötbér értéke nem terjedhet túl a határozott idejű Megrendelés és/vagy Szerződés teljes időszaka alatt fennálló fizetési költségek együttes összegén, a Kötbér minimális értéke függetlenül a Hűségidő fennmaradt részétől a Megrendelés és/vagy Szerződés teljes időszaka alatt fennálló fizetési kötelezettség 50%-a. (Például ha a Megrendelés és/vagy Szerződés 12 hónap hónap határozott időre szól és havidíja 80.000 forint annak összköltsége az időszakra 960.000 forint.)

A Kötbér maximálási összege felszámolásra kerül az Ügyfél részéről történő felmondás esetében, ha azt indokolatlanul mondja fel. A Szolgáltató jogosult a kötbér 50%-át elengedni abban az esetben, ha a Megrendelés és/Szolgáltatás teljesítése alatt a Hűségidőből fennmaradt időszak háromnegyedét teljesítették. 

Az Ügyfél a Szolgáltatás megszűnésének napjáig köteles viselni a Szolgáltató számlája alapján a Megrendeléssel és/vagy Szerződéssel járó díjakat, amelyek a Megrendeléssel és/vagy Szerződéssel kapcsolatban felmerültek. 

IX.9. Az ügyfél általi felmondás közlésének módja

Az Ügyfél a Megrendelés és/vagy Szerződést írásban vagy elektronikusan igazolható módon jogosult felmondani.

A Megrendelés és/vagy Szerződés körében meghatalmazottként eljáró személyek közül kizárólag az jogosult az Ügyfél nevében és helyett felmondani a Megrendelést és/vagy Szerződést, akinek a rendelkezési jogosultsága kifejezetten kiterjed a Megrendelés és/vagy Szerződésről megszüntetés útján történő rendelkezésre is. Ilyen esetben az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Megrendelés és/vagy Szerződés Ügyfél által meghatalmazott személy általi megszüntetésével kapcsolatban a Szolgáltatóval szemben sem kár, sem egyéb igényt nem érvényesíthet, továbbá tudomásul veszi, hogy amennyiben a Megrendelést és/vagy Szerződést az Ügyfél által meghatalmazott személy a határozott időtartam lejárta előtt megszünteti, úgy annak jogkövetkezményei az Ügyfelet terhelik.

Az Ügyfél az Megrendelését és/vagy Szerződést elektronikus úton jogosult felmondani ráutaló magatartással:

 • elsődlegesen bizonyos Szolgáltatások esetében My VMN fiókba történő bejelentkezéssel, a Rendelések között kiválasztva a lemondani kívánt Megrendelést és azt a rendszer használatával lemondani/törölni. 
 • az info@vmn.hu címre küldött, a felmondandó Megrendeléshez és/vagy Szolgáltatáshoz rendelt My VMN fiókhoz kapcsolódó email címről elektronikus levél útján megküldött nyilatkozattal, melyben a Rendelési ID – azonosítót fel kell tüntetni, valamint a lemondani kívánt Szolgáltatás nevét. 
IX.10. A Szolgáltatásnyújtás megkezdésének Ügyfél érdekkörébe eső okból történő elmaradása

Ha a Szolgáltatás nyújtásának megkezdése a Megrendelés és/vagy Szerződés megkötésétől számított 15 napon belül, vagy a Felek által megállapodott későbbi időpontban az Ügyfél érdekkörébe tartozó ok miatt nem volt lehetséges, és a Felek nem állapodnak meg a Szolgáltatás nyújtás megkezdésének új időpontjában, úgy a Megrendelés és/vagy Szerződés a megkötésétől vagy az Eht. 129. § (1b) bekezdése szerinti hatálybalépés napjától számított 31. napon, vagy a felek a Megrendelésben és/vagy Szerződésben foglalt megállapodása szerinti későbbi időpontban megjelölt napot követő napon megszűnik. Ilyen esetben a Szolgáltatót nem terheli hátrányos jogkövetkezmény, de az igazolt költségeinek megfizetését követelheti az Ügyféltől.

IX.11. Az Ügyfél elállása

Az elálláskor az Ügyfél vagy képviselője, meghatalmazottja köteles a Szolgáltató által kért adatokat megadni, különösen: My VMN azonosító (felhasználónév), személyes jelszó, az Ügyfél neve, a Megrendelés és/vagy Szerződés azonosítószáma. A Szolgáltató kérheti továbbá az Ügyfél elállási jogosultságának ellenőrzéséhez a Megrendelésben és/vagy Szerződésen megadott egyéb adatokat és egy olyan kapcsolattartásra alkalmas telefonszámot, ahol az Ügyfél az ügyintézés érdekében azonnal visszahívható.

Az Előfizető köteles az elállás Szolgáltatóval való közlés időpontjában fennálló, valamennyi esedékes, illetve lejárt tartozását azonnal kiegyenlíteni.

Az elállás esetei lehet, ha: 

 • a Szolgáltató az Megrendelésben és/vagy Szerződésben a szolgáltatás nyújtásának megkezdésére meghatározott határidőt tartósan, legalább 15 munkanappal túllépi, az Ügyfél jogosult a szerződéstől hátrányos jogkövetkezmények nélkül elállni. Az Ügyfél elállása esetén a felek kötelesek egymással elszámolni, a Szolgáltató köteles az adott időszakra vonatkozó Megrendelés és/vagy Szerződés alapján befizetett díjakat legfeljebb az elállást követő 30 (harminc) napon belül visszatéríteni az Ügyfél számára Üzleti Előfizetőt a jelen pontban foglalt elállási jog nem illeti meg (eltérés az Eszr. 8. § (5) bekezdésétől).
 • A személyes jelenlét nélkül kötött és a távollévők között megkötött Előfizetői Szerződés esetén az Ügyfél a Megrendelés és/vagy Szerződés megkötésétől számított 14 (tizennégy) napon belül hátrányos jogkövetkezmények és indokolás nélkül elállhat a Megrendeléstől és Szerződéstől. A Felek megállapodása esetén, ha a távollévők között létrejött Megrendelés és/vagy Szerződés teljesítését már az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidőn belül megkezdi, az Üzleti Előfizetőt a Megrendelés és/vagy Szerződés megkötésétől számított 14 napon belül indokolás nélküli, azonnali hatályú felmondási jog nem illeti meg.

  Ha a Szolgáltató a Megrendelés és/vagy Szerződés teljesítését az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidőn belül már megkezdte, az Ügyfelet a Megrendelés és/vagy Szerződés megkötésétől számított 14 napon belül indokolás nélküli, azonnali hatályú felmondási jog illeti meg.

  Mindkét esetben a Felek kötelesek egymással elszámolni. Szolgáltató – a Megrendelés és/vagy Szerződés megkötése és az elállási jog érvényesítése közötti időszakban – amennyiben még nem kezdte meg a szolgáltatás teljesítését, akkor az adott Megrendeléshez és/vagy Szerződéshez kapcsolódó és befizetett díjakat, legfeljebb az elállást követő 30 (harminc) napon belül visszatéríti az Ügyfél számára.

  Amennyiben a Szolgáltató az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidőn belül már megkezdte a szolgáltatás teljesítését, akkor a Szolgáltató az adott Megrendeléshez és/vagy  Szerződéshez kapcsolódó és befizetett díjak fennmaradó, időarányos vagy projektalapú részét – beszámítva a szolgáltatás létesítésével és a megszüntetésével kapcsolatosan költségeket, fogja visszatéríteni az azonnali hatályú felmondási jog érvényesítését követő 30 (harminc) napon belül.

IX.9. Személyre szabható szolgáltatáscsomagok és egyes elemeik megszüntetésével kapcsolatos jogok

Amennyiben az Ügyfél Személyre Szabható Szolgáltatáscsomagot vesz igénybe, nem hosszabbítható meg a Szolgáltatásokból és Termékekből álló csomagra vonatkozó határozott idejű Előfizetői Szerződés időtartama, ha a szerződés módosítására azért kerül sor, mert az Ügyfél a Szolgáltatótól újabb Szolgáltatást vagy Terméket rendel meg kivéve, ha az Előfizető a szerződés módosításakor a meghosszabbításhoz kifejezetten hozzájárul.

Ha az Ügyfél határozott időtartamú Előfizetői Szerződéssel Személyre szabható Szolgáltatáscsomagot vesz igénybe, és a Szolgáltató szerződésszegése vagy egyoldalú szerződésmódosítása miatt a határozott időtartam lejárta előtt jogosulttá válik a Megrendelést és/vagy Szerződést a Szolgáltatáscsomag részét képező bármely Szolgáltatás tekintetében felmondani, a Szolgáltatáscsomag valamennyi Szolgáltatása tekintetében jogosulttá válik a szerződés felmondására.

Ha az Ügyfél a Szolgáltatás vagy Személyre szabható Szolgáltatáscsomag igénybevételére kötött Megrendelést és/vagy Szerződést az érintett Szolgáltatás vagy a Szolgáltatáscsomag valamennyi Szolgáltatása tekintetében jogosult felmondani, ha:

 • a Szolgáltató a hiba kijavítására nyitva álló határidő eredménytelen elteltét követően a hibát 15 napig nem tudja elhárítani;
 • az Szolgáltatás vonatkozásában az előfizető a felmondását megelőző 90 nap alatt több mint 10 hibabejelentést tett, amely alapján a Szolgáltató valós, érdekkörébe tartozó hibát hárított el, vagy
 • a Szolgáltató a Szolgáltatást 30 napig nem az Előfizetői szerződés szerint teljesíti.
X. Képi és hangfelvétel rögzítése
X.1. Hangfelvételek rögzítése, tárolása és rendelkezésre bocsátás

A Szolgáltató az Ügyfélszolgálati telefonszámokra érkező, az szerződéses jogviszonyt érintő megkeresésekről, panaszokról és bejelentésekről, valamint a Szolgáltató és az Ügyfél közötti telefonos kommunikációról, valamint az ezekről indított kimenő hívásokról az Ügyfélszolgálati tevékenység minőségének ellenőrzésére, továbbá az Ügyfél és a szolgáltató közötti vitának, illetve jogvitának az eldöntését szolgáló bizonyítéknak biztosítása céljából hangfelvételt készíthet, amelyet visszakereshető módon a rögzítést követő 5 (öt) évig megőriz. Főszabályként a hívásokat a Szolgáltató rögzíti, azonban előfordulhat, hogy műszaki okok miatt bizonyos beszélgetések nem kerülnek rögzítésre.

Amennyiben a hívó Ügyfél a hangrögzítéshez nem járul hozzá, akkor az adott ügyet csak elektronikus levelezés útján áll módjában intézni.

A személyes adatok védelméről szóló törvény szerinti tájékoztatási kötelezettség teljesítése keretében a Szolgáltató az Ügyfélszolgálat által bonyolított telefonos beszélgetésről rögzített hanganyagnak a hívó Ügyfél kérésére és a jogosultság ellenőrzését követően, a megőrzési időn belül az érintett Ügyfél általi visszahallgatását a Szolgáltató által biztosított konferenciahívás keretében lehetővé teszi egy alkalommal díjmentesen, illetve a hangfelvétel másolatát, adathordozón elektronikus levél -email- formájában való átadással az Ügyfél rendelkezésére bocsátja. Az Ügyfél jelen bekezdésben foglalt jogait együttesen és külön-külön is gyakorolhatja.

Az Ügyfél részére hangfelvételenként egy alkalommal díjmentesen kell a másolatot biztosítani, a további másolatok kiállítása esetén 10.000 forint (tízezer) meghatározott díj fizetendő.

 

XI. Reklamáció- és panaszkezelés
XI.1. A panasz fogalma

Panasznak minősül az írásban Magán vagy Üzleti Ügyfelek által jelzett a Szolgáltató működésével kapcsolatos, a jogszabályi háttér és etikai normák megsértésével, az ügyfélkiszolgálás nem megfelelő minőségével és gyorsaságával, a nem pontos tájékoztatáshoz vagy egyéb, a tevékenységhez kapcsolódó bejelentés, reklamáció. A panasz a Szolgáltató tevékenységével szemben felmerülő minden olyan észrevétel vagy reklamáció, amelyben a bejelentő (továbbiakban: Panaszos) a Szolgáltató eljárását kifogásolja, és azzal kapcsolatban konkrét, egyértelmű igényét megfogalmazza.

Nem minősül panasznak, ha az Ügyfél a Szolgáltatótól általános tájékoztatást, véleményt, ajánlatot, vagy állásfoglalást igényel vagy jelen ÁSZF szerinti Hibabejelentéssel él.

XI.2. A panasz bejelentésének módja

A panasz bejelentése történhet történhet a Szolgáltató Weboldalán a panaszkezelésre létrehozott elektronikus űrlapon keresztül vagy az info@vmn.hu címre küldött email formájában. A Szolgáltatónak nem áll módjában szóban, telefonon vagy más módon megtett panaszokat kivizsgálni és rögzíteni.

XI.3. A panaszkezelés alapelvei

A panaszeljárás során a Szolgáltató szakszerűen, teljes körültekintéssel, a hatályos jogszabályokban és a Szolgáltató által kiadott belső szabályzataiban előírt kötelezettségek betartásával  jár el.

A panaszokat és a panaszosokat objektív módon, mindenfajta megkülönböztetés nélkül, egyenlően, ugyanazon az eljárás és szabályok keretében kezeli.

A felmerült panaszok fontos ismereteket hordoznak a Szolgáltató számára, ezért a kivizsgálás, elemzés és érékelés során szerzett tapasztalatokat szervesen beépíti a működési rendjébe.

A Szolgáltató törekszik arra, hogy a panaszosokat esetleges hátrányos helyzetük (pl. távoli lakóhely, fogyatékosság, stb.) ne akadályozza a panasz benyújtásában.

A Szolgáltató különös figyelmet fordít arra, hogy az azonosítás céljából bekért adatok ne sértsék az adatvédelmi előírásokat.

A Szolgáltató a beérkezett panaszokat meghatározott, egységes elvek szerint kialakított és áttekinthető rendszerben kezeli és tartja nyilván. Panasz nem maradhat visszaigazolatlan, regisztrálatlan, megválaszolatlan és elintézetlen. A beérkezett panaszokat társaságunk hatályos törvényi előírásoknak megfelelően, legkésőbb 30 napon belül megválaszolja. Bizonyos előre nem látható esetekben előfordulhat, hogy a Szolgáltató a törvényi előírásnak megfelelő 30 napos határidőn túlmutatóan képes kivizsgálni a panaszt, ebben az esetben a Panaszost az eredeti határidőn belül tájékoztatni kell, hogy az ügyintézési idő meghosszabbodik, továbbá arról is tájékoztatást kell nyújtani, hogy milyen időintervallummal hosszabbodik meg a kivizsgálási folyamat.

XI.4. A panaszkezelés ügymenete

Írásban előterjesztett panaszt a Szolgáltató a feldolgozás pillanatában vagy Weboldalon keresztül történő megküldés esetében azonnal regisztrálja és válaszlevélben visszaigazolja a Panaszos számára. A beérkező, nyilvántartásba vett panaszokat a panasz tárgya szerinti szakmai ügyintéző megvizsgálja, orvoslására javaslatot tesz. A javaslat alapján a panasz kezeléséről születő döntést az ügyvezető hozza meg. A Szolgáltató az írásbeli panasszal kapcsolatos, pontos, közérthető és egyértelmű indoklással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 30 napon belül megküldi a panaszosnak. Az írásban beérkezett panasz kivizsgálásához a Szolgáltató írásban vagy telefonon felkeresheti a Panaszost, hogy pontosabb képet alkotva vizsgálhassa ki a panaszt. 

Amennyiben a Panaszos más módon kíván panaszt tenni az ügyintézőnek tájékoztatni kell arról a Panaszost, hogy milyen módokon teheti meg panaszát a Szolgáltatóval szemben. Amennyiben a tájékoztatásra nincs mód a Szolgáltató figyelmen kívül hagyhatja a beérkezett panaszt. 

Amennyiben a Panaszos nem ért egyet a társaság válaszával, annak jellege szerint a Békéltető testülethez vagy a területileg illetékes járásbírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

XI.5. A panasz nyilvántartása

A panaszokról, valamint az azok rendezéséről, megoldását szolgáló intézkedésekről a Szolgáltató nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza:

 • a panasz leírását, tárgyát képző esemény vagy tény megjelölését;
 • a panasz benyújtásának időpontját;
 • a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedést, leírást, elutasítás esetében annak indoklását;
 • az intézkedés teljesítésének határidejét és végrehajtásért felelős személy nevét;
 • a panasz megválaszolásának időpontját. 
XI.6. A panaszügyintézéssel kapcsolatos egyéb intézkedések

Az érkezett panaszokat és az arra adott válaszokat a Szolgáltató mindenkor hatályos Adatvédelmi tájékoztatójának megfelelő időtartamig kezeli és őrzi meg.

A Szolgáltató évente, az ügyvezető intézkedése alapján értékelést végezhet, és ha szükséges, írásos intézkedésben meghatározza a panaszok megelőzése, illetőleg csökkentése érdekében szükséges és lehetséges intézkedéseket. Az elemzés célja a panaszügyekből levonható tapasztalatok beépítése a mindennapi munkafolyamatokba. Az ügyvezetés feladata, hogy az értékelés alapján a szükséges intézkedéseket megtegye. 

A Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy a Fgy. tv. 17/A. § (9) bekezdésével, valamint a Fgy. tv. 17/B. § (5) bekezdésével összhangban, a Szolgáltató a korábbi, érdemben megválaszolt panasz tartalmával azonos tartalmú, ugyanazon Ügyfél által tett, ismételt, új információt nem tartalmazó panasz, valamint az azonosíthatatlan személy által tett panaszok kivizsgálásával kapcsolatban fenntartja a jogot, hogy az ismételt kivizsgálást és az erről való tájékoztatást mellőzze.

XI.7. Hibabejelentés

Az Ügyfél a kárenyhítési és kármegelőzési kötelezettségének részeként haladéktalanul köteles a Szolgáltatót értesíteni arról, ha az általa igénybevett szolgáltatások során bármilyen hibát tapasztal. A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan költségért és kárért, amely azért merül fel, mert az Ügyfél ezen értesítési kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti.

Az Ügyfél köteles biztosítani, hogy a Szolgáltató az általuk előzetesen egyeztetett időpontban a hibaelhárítás céljából hozzáférjen a rendszerekhez (email cím, felhasználónév, jelszó, megerősítő kódok, stb.) és mindazon Eszközhöz, amelyek szükségesek a Szolgáltatás nyújtásához. Az Ügyfél a hiba felmerülését követően haladéktalanul tájékoztatja a Szolgáltatót és a hibaelhárítás érdekében együttműködik vele.

Minden olyan esetben, amikor a hibaelhárítás esetén az Ügyfél részéről téves hibabejelentés történik vagy a hiba nem a Szolgáltató hatáskörébe tartozó rendszerhez kapcsolódik az Ügyfél köteles 10.000 Ft (tízezer forint) összegű óradíj megfizetésére.

Kizárólag a Szolgáltató jogosult az általa garanciálisan rendszerekkel (honlapok, levelező rendszerek, stb.) kapcsolatban felmerülő hibák zavarának kijavítására. Amennyiben a Szolgáltató a hibaelhárítás során azt tapasztalja, hogy az Ügyfél saját maga próbálta meg helyrehozni a hibát, vagy a Szolgáltatón kívül mást (harmadik személyt) vett igénybe ezek kijavítására és ezzel a magatartásával az Ügyfél kárt okoz – köteles megtéríteni a Szolgáltatónak a hiba elhárításával kapcsolatban felmerült költségeit és a teljes okozott kárt – ideértve azon károkat is, melyeket az Előfizető jogellenes magatartásával más Ügyfélnek (felhasználóknak) okozott.

XI.8. Felelősség korlátozása, kártérítési igények általános szabályai

A Szolgáltató a Megrendelések és/vagy Szerződések késedelmes vagy hibás teljesítése esetében az Ügyfél vagyonában okozott kárt – a Ptk. 6:143. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint – köteles megtéríteni, az elmaradt haszon kivételével.

A Megrendelésekből és/vagy Szerződésekből eredő polgári jogi igények 1 (egy) év alatt évülnek el, amelyet a késedelem, illetve a hibás teljesítés bekövetkezésétől kell számítani. A Felek egymásnak küldött fizetési felszólítása az elvülést megszakítja.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek az Ügyfelet amiatt érik, mert a Szolgáltató szolgáltatási jogosultságát visszavonják, vagy úgy módosítják, hogy ennek következtében ettől az időponttól kezdve nem tud eleget tenni az ÁSZF foglalt kötelezettségeinek. Ebben az esetben a Megrendelés és/vagy Szerződés automatikusan megszűnik, az erről szóló értesítésben megjelölt időpontban.

A Szolgáltató nem felelős a szolgáltatás igénybevétele során az Ügyfél által használt eszközök, beleértve mobiltelefonok, tabletek, számítógépek, stb., vagy azok adatállományában keletkezett esetleges károkért, ugyanakkor minden tőle észszerűen elvárhatót megtesz azért, hogy ilyen ne forduljon elő.

Az Ügyfél kártérítési igényét a Szolgáltató irányába az info@vmn.hu email címen jelentheti be szóban vagy írásban. A Szolgáltató az igényt a bejelentéstől számított 30 napon belül elbírálja, és erről haladéktalanul írásban értesíti az Ügyfelet. A Szolgáltató az általa elismert és az Ügyfél által elfogadott, illetve a jogerős bírósági ítéletben megítélt kártérítés összegét a következő elszámolás alkalmával az Ügyfél számláján egy összegben jóváírja. Az Szerződéses jogviszony megszűnése esetén az Ügyfél választása szerint a bejelentés elbírálásától számított 30 napon belül azt az Ügyfél részére egy összegben visszafizeti.

XI.9. Jogviták rendezése

A Szolgáltató és az Ügyfél arra törekszik, hogy együttműködésük keretében a kapcsolatukból eredő jogvitákat egymás érdekeinek figyelembevételével, a peres út igénybevétele nélkül rendezzék.

Ügyfél a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos bejelentéseket, panaszokat elsősorban a Szolgáltatónál teheti meg jelen ÁSZF rendelkezései szerint. 

A Szolgáltatónál történő bejelentésen túl a fogyasztónak minősülő Ügyfelek a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos viták rendezése végett az alábbi szervekhez, hatóságokhoz, bíróságokhoz fordulhat:

 • Békéltetés: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény (a továbbiakban: Fgytv.) alapján a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független békéltető testületekhez fordulhatnak az Ügyfél és Szolgáltató közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében. Jogvita esetén Ügyfél és a Szolgáltató közösen kijelentik a Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület illetékességét: Budapesti Békéltető Testület, cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., telefonszám: +36 1 488-2131, fax szám: +36 1 488-2186, e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu.
 • Fogyasztóvédelem: Az Eht. és Fgytv. alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeihez, melyek hatáskörébe tartozik többek között a fogyasztók panaszkezelésre vonatkozó panaszaival, a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésére vonatkozó panaszaival, valamint az Ügyfélszolgálattal kapcsolatos ügyek intézése. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény alapján a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt, így különösen a megtévesztő, agresszív kereskedelmi gyakorlat alkalmazása esetén – kivéve, ha a Szolgáltató magatartása a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas – ugyancsak a fogyasztóvédelmi hatóság jár el, melynek neve és címe: Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály 1051 Budapest, Sas utca 19. III. em. Levelezési cím: 1051 Budapest, Sas utca 19. Telefonszám: +36 1 450 2598 E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu.
 • NMHH: Az Ügyfél a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz fordulhat többek között a Szolgáltatónak a szolgáltatás adatainak, forrásainak pontosságával kapcsolatos eljárásának vitatása esetén: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, címe: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25., Telefon: (1) 457-7100, Telefax: (1) 356-5520), Honlap: www.nmhh.hu, e-mail: info@nmhh.hu.
 • Gazdasági Versenyhivatal: A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény alapján a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt, így különösen a megtévesztő vagy agresszív kereskedelmi gyakorlat alkalmazása esetén, ha a Szolgáltató magatartása a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas, úgy a Gazdasági Versenyhivatalhoz fordulhat, melynek neve és elérhetőségi adatai: Gazdasági Versenyhivatal, 1026 Budapest, Riadó u. 1-3., Levelezési cím: 1391, Budapest 62. Pf. 211, Telefon: 472-8900, Honlap: www.gvh.hu.
 • NAIH: Amennyiben a személyes adataihoz fűződő jogai sérültek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, melynek neve és elérhetősége: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postafiók: 1363 Budapest, Pf. 9., telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410, Honlap: www.naih.hu, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

A fenti vitarendezési módok nem érintik az Ügyfél azon jogát, hogy a Szolgáltatóval szemben igényeit a polgári jog szabályai szerint érvényesítse a hatáskörrel rendelkező illetékes bíróság előtt. A Szolgáltató és az Ügyfél közös akarattal kikötik a Pest Központi Kerületi Bíróság illetékességét, melynek címe: 1055 Budapest, Markó u. 25., levelezési címe: 1887 Budapest, Pf: 28., központi telefonszáma: +36 1 354 6000,  email címe: pkkb.elnok@birosag.hu. 

XII. Fogalom meghatározások

Termék: a Weboldalon közzétett elektronikusan letölthető jegyek, dokumentumok, egyéb fájlok vagy esetenként fizikai termékek, ajándékkártyák, ruhaneműk vagy lakberendezési cikkek, melyeket a Szolgáltató megvásárlásra kínál ügyfelei számára. 

Szolgáltatás: olyan immateriális vagy materiális tevékenység, amelyet a Szolgáltató nyújt az Ügyfél részére meghatározott ellenérték fejében. A szolgáltatások körébe tartozhatnak, de nem kizárólagosan, a Szolgáltató által a Weboldalon kínált termékek vagy szolgáltatások elvégzése, karbantartása, javítása vagy egyéb támogatási, tanácsadási szolgáltatások. 

Személyre szabható szolgáltatás: a szolgáltató bizonyos Szolgáltatások esetében lehetőséget biztosít az Ügyfél számára, hogy Weboldalán a Megrendelés és/vagy Szerződés létrejöttét megelőzően a kínált szolgáltatásokat saját belátása szerint, az előre megadott paraméterek alapján vállalkozásához igazítsa.

Megrendelés: a Szolgáltató Weboldalán közzétett rendszer használatával az Ügyfél a Szolgáltatásokat, beleértve a Személyre szabható szolgáltatásokat és Termékeket megrendelje, ezzel vásárlási és Szerződéskötési igényét jelezze. Az Ügyfél megrendelését az erre a célra a Weboldalon közzétett kosárhoz kapcsolódó űrlapon történő adatai megadását követően és jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadva küldheti be elektronikus úton a Szolgáltató irányába. 

Szerződés: a Megrendelés után létrejött megállapodás, melynek részét képzi a Megrendelés után automatikusan generálódott és azonosító ID kóddal ellátott visszaigazoló levél és Weboldalon elérhető lenyomat, valamint jelen ÁSZF rendelkezései. 

Előfizetői jogviszony: olyan rendszeres szolgáltatás időszak, amelyben előre meghatározott időközönként az Ügyfél részéről fizetendő és a Szolgáltató részérő teljesítendő megbízása van a Megrendelés és/vagy Szerződés tekintetében.

My VMN Ügyfélfiók vagy Ügyfélfiók: a Szolgáltató Weboldalán közzétett online nyilvántartó és ügyintéző rendszer, ahol az Ügyfél nyilván tarthatja, módosíthatja, szüneteltetheti, törölheti Megrendeléseit és/vagy Szerződéseit, tagságait, Hűségidejét, letölthető elektronikus szolgáltatásait elérheti, valamint Viszonteladói (affiliate) felhasználó esetén kezelheti tevékenységét.

Előfizető: A Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei tekintetében az Előfizető és az Üzleti előfizető.

Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy vagy egyéb szervezet, aki vagy amely a Szolgáltatást igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó nem azonos az Előfizetővel, akkor a Szolgáltató úgy tekinti, hogy a Felhasználó normál esetben az Ügyfél tudtával és jóváhagyásával veszi igénybe a Szolgáltatást.

Fogyasztó: az a természetes személy, aki szakmáján, üzleti, kereskedelmi, művészeti tevékenységén vagy hivatásán kívül eső célból veszi igénybe a Szolgáltatást, vagy árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval és a Szolgáltatással kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Közhasznú szervezet: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 32. § (1) bekezdésében közhasznúként meghatározott szervezet. 

Megállapodás: jelenti a Kiemelt Üzleti Előfizető és a Szolgáltató között létrejött azon írásbeli szerződést, amely alapján az Előfizető és a Számlafizetők a Szolgáltató elektronikus hírközlési szolgáltatásait, valamint egyéb szolgálttatásai igénybe veszik a Megállapodásban meghatározott feltételek szerint. Amennyiben az ÁSZF eltérően nem rendelkezik, vagy a szövegkörnyezetből, vagy a rendelkezés jellegéből és természetéből más nem következik, az Előfizetői Szerződésen a Megállapodást is érteni kell.

Számlafizető: Egyéni Előfizetőknek nyújtott Helyhez kötött szolgáltatásra létrejött Előfizetői Szerződés és Kiemelt Üzleti Előfizetők Előfizetői Szerződése esetén értelmezendő, és azt a természetes vagy jogi személyt, egyéni vállalkozót vagy egyéb szervezetet jelenti, akik a Szolgáltatás díjának számla alapján történő megfizetésére kötelezettek. A Számlafizető egyetemlegesen felel az Előfizetővel az Előfizetői Szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítéséért. Amennyiben az Előfizetői Szerződésben a Számlafizető az Előfizetőtől elkülönülő szerződő fél, az Egyéni Előfizetők esetében az Előfizető meghatározás alatt a Helyhez kötött szolgáltatások esetében a Számlafizetőt is érteni kell.

Szolgáltatás: együttesen jelenti a Szolgáltató által nyújtott Mobil rádiótelefon szolgáltatást, Mobil internet hozzáférés szolgáltatást, Helyhez kötött internet-hozzáférés szolgáltatást, Helyhez kötött telefonszolgáltatást, Helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatást, Üzleti és Kiemelt Üzleti Előfizetők esetében a Gépek közötti szolgáltatások nyújtására használt átviteli szolgáltatásokat, valamint Kiemelt Üzleti Előfizetők esetében a Bérelt vonali és adathálózati szolgáltatásokat.

Szolgáltatási jogviszony: azon időszak, amely Előre Fizetett Díjú Előfizetői Szerződés megkötésével kezdődik és amely időszak alatt az Előfizető jogosult az Előre Fizetett Díjú Szolgáltatás igénybevételére, tekintettel arra, hogy az ÁSZF 2. számú mellékletében előre fizetett díjú díjcsomagonként meghatározott díj előre történő kifizetésével megvásárolta a szolgáltatás igénybevételének a lehetőségét.

Üzleti előfizető: Egyén Előfizetőnek nem minősülő olyan vállalkozás, egyéb jogi személy vagy egyéb szervezet, amely a Szolgáltatóval a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéses viszonyban áll, továbbá a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján kisvállalkozásnak vagy mikrovállalkozásnak minősül, vagy amely egyebekben a Szolgáltató a saját szegmentálása vagy egyedi döntése alapján kisvállalkozásnak vagy mikrovállalkozásnak tekint, illetve a Közhasznú szervezet.

Ügyfélszolgálat, Ügyfélszolgálati iroda: Jelen ÁSZF I.1. pontjában meghatározott.

XII. Az Általános Szerződési Feltételek mellékletei

Tartalomjegyzék